Regulament de functionare

Regulamentul intern de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Primarului comunei Matca si Serviciilor subordonate

Capitolul 1. Dispozitii generale

Capitolul 2. Atributiile si sarcinile compartimentelor din cadrul aparatului de specialitatea al primarului si serviciilor subordonate

2. Directia impozite si taxe locale
2.1 Serviciul impozite si taxe persoane fizice
2.2 Serviciul impozite si taxe persoane juridice
3. Directia achizitii publice
3.1 Serviciul lucrari publice investitii
3.2 Compartiment licitatii
3.3 Compartiment protectia mediului
4. Directia buget contabilitate
4.1 Compartiment buget contabilitate
5. Directia administratie publica locala juridic contencios
5.1. Serviciul juridic contencios
5.2. Serviciul relatii publice protectie civila
5.3. Serviciul administrate publica locala
6. Serviciul urbanism
7. Compartiment audit
8. Serviciul public de asistenta sociala
8.1. Birou autoritate tutelara
8.2. Compartiment alocatii de stat
8.3. Compartiment persoane cu handicap
8.4. Compartiment ajutor social
Capitolul 3 – Reguli si proceduri de lucru generale
9.1 Procedura de efectuare a achizitiilor de produse, servicii sau lucrari
9.2 Procedura urmaririi contractelor de achizitii publice
9.3 Procedura gestionarii si comunicarii informatiilor de interes public
9.10 Procedura privind participarea cetatenilor si a asociatiilor legal constitute la procesul de
elaborare a actelor normative si la procesul de luare a deciziilor, in conformitate cu Legea
nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica
9.11 Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;
9.12 Drepturile si obligatiile angajatorului si ale angajatilor
9.13 Norme de conduita profesionala ale functionarilor publici
9.14 Norme de conduita profesionala pentru personalul contractual din cadrul aparatului
propriu de specialitate al Consiliului Local al comunei Matca
9.15
Capitolul 4 – Sanctiuni
Capitolul 5 – Dispozitii finale
Capitolul 1 Dispozitii generale
Art.1.1. Aparatul propriu de specialitate al Primarului comunei Matca si Servicile subordonate
sunt organizate pe compartimente, protrivit structurii organizatorice stabilita prin Hotarare a
Consiliului Local, si asigura indeplinirea sarcinilor ce revin Primarului Comunei Matca, ca
autoritate a administratiei publice locale.
In activitatea sa, aparatul propriu raspunde de executarea lucrarilor potrivit atributiilor stabilite in
prezentul regulament, asigura aducerea la indeplinire a actelor normative adoptate de Parlamentul si
Guvernul Romaniei, a deciziilor Prefecturii judetului Galati, precum si a deciziilor autoritatilor
publice locale din comuna Matca.
Art. 1.2. Compartimentele de lucru in intelesul prezentului regulament sunt serviciile, birourile
(organizate pe Directii sau servicii publice) si compartimentele independente, aflate in subordinea
Primarului.
Art. 1.3. Legatura intre diferitele compartimente ale Primariei Comunei Matca se face prin
conducatorii acestora, iar legatura cu alte institutii sau cu conducerea ministerelor si a celorlalte
organe ale administratiei de stat, prin reprezentanti legali ai Primariei.
Art.1.4. Conducatorii compartimentelor de specialitate prezinta, la cererea sefului ierarhic superior,
ori de cate ori este nevoie, rapoarte privind activitatea compartimentelor pe care le conduc.
Art.1.5. Conducatorii compartimentelor de specialitate vor colabora permanent in vederea
indeplinirii la timp si in mod corespunzator a sarcinilor ce le revin.
Art.1.7. In functie de specificul activitatii fiecaruia, si in scopul indeplinirii atributiilor ce le revin,
compartimentele din cadrul aparatului propriu intocmesc proiecte de hotarari si dispozitii pe care le
prezinta Primarului in vederea emiterii acestora.
Art.1.8. Conducatorii compartimentelor de specialitate, din dispozitia sau cu aprobarea conducerii
Primariei Comunei Matca, vor putea stabili si alte sarcini decat cele prevazute in prezentul
Regulament, pentru personalul din cadrul acestora. Aceste sarcini vor fi prezentate in scris si
asumate sub semnatura de catre cei indreptatiti sa le aduca la indeplinire.
Capitolul 2 Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Matca si Serviciile subordonate
Directia impozite si taxe locale
Art. 2.1 Serviciul impozite si taxe persoane fizice
– conducerea activitatii de constatare, impunere si evidenta pe calculator a impozitelor, taxelor si
diverselor venituri ale bugetului comunei Matca care se incaseaza de la populatie
– introduce in baza de date contractele de inchirieri si concesiuni terenuri la persoane fizice si
juridice, participa la actiuni de inspectie si control fiscal pentru determinarea corecta a obligatiilor
de plata la cladiri, terenuri, mijloace de transport, inchirieri si concesionari terenuri, potrivit
programelor de control aprobate.
– participa la solutionarea scrisorilor adresate de contribuabilii persoane fizice si asociatii familiale,
propunand masuri conform dispozitiilor legale pe care la inscrie in nota de concluzii.
– verifica sinceritatea declaratiilor de impunere, depunerea lor la termenul stabilit prin lege, aplicand
sanctiuni in cazurile in care se constata abated contraventionale.
– verifica daca dosarele fiscale nou infiintate pentru cladiri, terenuri, mijloace de transport, inchirieri
si concesionari terenuri sunt complete luand si masurile necesare pentru arhivare la compartimentul
gestiune dosare fiscale din cadrul D.I.T.L. Matca.
– face operatii de vizualizare a rolurilor fiscale pentru persoane fizice si asociatii familiale in
vederea depunerii referatelor pentru eliberarea de adeverinte si certificate fiscale.
– verifica in baza de date de pe calculator realitatea sumelor incasate in vederea restituirii la cerere a
sumelor incasate in plus in contul de venituri al bugetului local.
– evidenta si urmarirea modului in care se solutioneaza scrisorile adresate de contribuabilii persoane
fizice pentru infiintari, rectificari si inchideri de roluri fiscale, revizuiri de impuneri.
– participa la solutionarea scrisorilor adresate de contribuabilii persoane fizice pentru clarificarea de
obligatii fiscale, revizuiri de impuneri, cuantificarea debitelor, eliminarea erorilor, solutionarea
cererilor de restituiri de sume incasate in plus
– intocmeste pe calculator procesele verbale de impunere la cladiri, terenuri, vehicule, concesionari
si inchirieri terenuri, stabilind obligatiile la zi, inclusiv majorarile si sanctiunile cu amenda
contraventionala;
– pune referate pe cererile de eliberare a certificatelor si adeverintelor fiscale, confirmand
inregistrarea bunurilor impozabile si valoarea de impunere, stadiul platilor la bugetul local, formele
de urmarire silita aplicate, intinderea terenurilor, regimul juridic al bunurilor mobile si imobile
inregistrate in evidentele fiscale.
– Intocmeste borderourile de debite – scaderi – Incasari pe care le transmite pentru implementare pe
calculator si pentru urmarire si incasare.
– Urmareste modul de primire a declaratiilor de impunere persoane fizice, constituirea dosarelor
fiscale, intocmirea proceselor verbale de impunere si instiintarilor de plata la termen.
– verifica actele de control pentru stabilirea sinceritatii declaratiilor de impunere precum si a
cazurilor de sustragere de la plata obligatiilor fiscale, urmarind corectitudinea stabilirii diferentelor,
legalitatea sanctiunilor aplicate, respectarea metodologiei de control fiscal.
– analizeaza notele de concluzii privind cercetarea scrisorilor primite de la contribuabili, repartizate
pentru solutionare serviciului pe care il conduce, urmarind respectarea normelor interne aprobate
precum si termenul stabilit pentru solutionare.
– controleaza daca dosarele fiscale sunt complete, documentele anexe cu continut lizibil, claseaza
documentele privind cladirile, terenurile si mijloacele de transport de la populatie si asociatii
familiale.
– efectueaza pe calculator impunerea proprietatilor declarate la organul fiscal (cladiri, terenuri,
mijloace de transport) precum si definitivarea obligatiilor In situatiile In care se solicita Inchiderea
dosarului fiscal de impunere.
– verifica si intocmeste note de concluzii in cazurile in care se solicita revederea modului de
stabilire a obligatiilor ( pe baza de cerere scrisa).
intocmeste procese – verbale si propune sanctiune contraventionala pentru cazurile de nedepunere
ori depunere cu intarziere a declaratiilor de impunere, inclusiv rectificarea sau inchiderea de rol
fiscal.
– face vizualizarea rolurilor fiscale in vederea intocmirii de adeverinte sau certificate fiscale ori
pentru solutionarea unor cereri scrise de acordare de facilitati fiscale sau de intocmire a
formalitatilor pentru declararea starii de insolvabilitate a contribuabililor persoane fizice si asociatii
familiale.
– verifica cererile pentru restituirea sumelor achitate in plus, propunand
– masuri in consecinta dupa constatarea ca este indeplinita cerinta de realitate a incasarilor si de
legalitate.
– emiterea pe calculator a chitantelor pentru incasarea impozitelor si taxelor locale datorate
bugetului local de catre persoane fizice si juridice;
– colectare sumelor inscrise in chitantele emise de referentii cu gestiune din sala ghiseelor de
incasari impozite, taxe si alte venituri ale bugetului local al comunei Matca, precum si de
personalul de incasari pe teren pe baza de chitante fiscale emise manual, in care sens :
o verifica daca chitantele sunt corect si complet intocmite, cu semnaturile predatorului, data si
suma consemnata in cifre si litere;
o numara si constata daca suma achitata corespunde aceleia din chitanta; o respinge de la incasari semnele monetare deteriorate iar in caz de neinlocuire, anuleaza chitanta si restituie intreaga suma;
– intocmeste la terminarea programului de incasari, borderoul desfasurator al chitantelor emise, cu
sumele incasate, incadrate pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.
– pe baza documentului mai sus mentionat, preda intreaga suma incasata ( minus restituirile zilei,
direct din incasari, pe baza de ordin de restituire aprobat de catre cei in drept), la casierul central al
Primariei, in structura pe cupiuri prevazuta in situatia monetar recapitulativa, obtinand semnatura de
primire.
– participa la deschiderea casei de fier de la sala casierie – tezaur, introducerea numerarului,
inchiderea si sigilarea casei de si a usii de intrare in aceasta camera ( casierie – tezaur).
– primeste de pe sectoare dosarele fiscale de impunere, verificari, acordari de inlesniri fiscale,
actiuni la instantele judecatoresti, e.t.c, le prezinta directorului pentru avizare sau aprobare, dupa
caz;
– repartizeaza pe servicii si sectoare dosarele fiscale si corespondenta data spre solutionare, potrivit
apostilei directorului D.I.T.L.;
– tine evidenta audientelor la directorul D.I.T.L., dirijand petentii in functie de complexitatea
cererilor la compartimentele organizare in cadrul directiei;
-tehnoredacteaza corespondenta serviciilor si compartimentelor din cadrul D.I.T.L., urmarind obtinerea semnaturilor celor in drept si expedierea operativa prin curieri sau posta;
– da relatii celor care solicita informatii fiscale, persoanelor Tmputernicite a solutiona cereri si
sesizari adresate organelor D.I.T.L.;
– tehnoredacteaza procesele – verbale de control fiscal intocmite de inspectorii serviciului
I.T.P.Juridice;
– intocmeste si tine evidenta ordinelor de deplasare ale inspectorilor cu drept de control la agentii
economici;
– opereaza pe centrala telefonica din secretariatul directiei, atat in primirea apelurilor si repartizarea
lor, cat si in asigurarea legaturilor cu exteriorul;
– tine evidenta prezentei la serviciu a intreg personalului directiei, semnarea zilnica a condicii de
prezenta, evidenta orelor suplimentare prestate, a concediilor de boala sau odihna, intocmeste
pontajele pe care le prezinta directorului spre aprobare si apoi Serviciul Resurse Umane pentru
punere in plata.
– conduce evidenta nominala a personalului unitatii ( nume, prenume, adresa, telefon), programarile
in concediu.
– indeplineste orice alte atributii profesionale repartizate de directorul Directiei Impozite si Taxe
Locale si de seful Serviciului Impozite si Taxe Persoane Fizice.
Art 2.2 Serviciul impozite si taxe persoane juridice Atributii
– administreaza impozitelel si taxele datorate de persoane juridice;
– emite acte administrativ fiscale ;
– efectueaza impuneri, scaderi si corectii din oficiu si pe baza declaratiilor persoanelor juridice
privind impozitul pe cladiri, teren, mijloace de transpot, taxa pt folosirea mijloacelor de reclama si
publicitate, impozit pe spectacol, taxe speciale si alte taxe locale;
– intocmeste borderouri de debite si scaderi pentru persoane juridice;
– efectueaza zilnic operatiuni de vizualizare pe calculator a obligatiilor fiscale, stadiul platilor;
– conduce evidenta privind inregistrarea si vanzarea biletelor pentru spectacole, precum si a
declaratiilor si decontarilor privind impozitul pe spectacole;
– efectueaza controlul fiscal in vederea stabilirii realitatii, legalitatii si corectitudinii declaratiilor
contribuabililor persoane juridice;
– intocmeste procese verbale de constatare a contraventiilor conform legislatiei in vigoare;
– stabileste la control obligatii principale si accesorii potrivit legii;
– asigura colectarea creantelor bugetarea datorate de catre persoanele juridice, provenite din
impozite, taxe locale, speciale, redevente, amenzi si alte venituri ale bugetului local;
– ia masuri si participa la executarea silita a debitorilor;
– participa la actiuni de control tematic;
– raspunde la petitiile repartizate;
Art.2.3 Compartiment urmarire impozite si taxe Atributii
– initiaza procedura de punere in urmarire a debitelor exigibile reprezentand impozite, taxe, amenzi
si alte venituri ale bugetului local, datorate de persoanele fizice din comuna Matca:
– extrage periodic liste nominale cu debite restante
– initiaza procedura de punere in urmarire prin intocmirea de instiintari de plata, somatii si titluri
executorii
– coordoneaza activitatea de urmarire si transmite titlurile executorii emise pentru debitorii rau-
platnici catre compartimentul de executare silita
– conduce evidenta scrisorilor primite, inclusiv pentru facilitati fiscale, intocmind Raportul de
activitate lunar
– cerceteaza in teren scrisorile primite, inclusiv pentru facilitati fiscale, intocmeste procesul verbal
de constatare, propune solutii si le transmite spre avizare si aprobare
– Primeste, verifica si inregistreaza in evidentele informatizate scutirile acordate persoanelor cu
handicap
– primeste, inregistreaza si initiaza procedura de urmarire pentru titlurile executorii emise de alte
organe competente, intocmind Registrul Central de Amenzi
– inventariaza si urmareste debitele restante provenite din impozite, taxe, amenzi si alte venituri ale
bugetului local, datorate de persoanele fizice din fiecare sector de activitate al comunei Matca:
– inregistreaza titlurile executorii primite de la alte organe in evidentele informatizate
– emite instiintari de plata, somatii si titluri executorii, adrese de confirmare a debitelor
– se deplaseaza in teren pentru transmiterea acestora
– constata cauzele neachitarii debitelor restante, starea de solvabilitate/insolvabilitate si transmite
titlurile executorii emise pentru debitorii rau-platnici catre compartimentul de executare silita
– indeplineste procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin publicitate, inclusiv pe
pagina de internet
– verifica si avizeaza instiintarile de plata, somatiile si titlurile executorii, adresele de confirmare
debite si procesele verbale de constatare intocmite de personalul din compartiment, si le transmite
spre aprobare conducerii D.I.T.L
– indeplineste orice alte sarcini repartizate de seful de compartiment si conducerea D.I.T.L
Directia achizitii publice
Art. 3.1 Serviciul lucrari publice investitii
Atributii in domeniul investitiilor:
– culegerea de informatii si primirea documentelor aprobate care justifica necesitatea si
oportunitatea nscrierii in lista de investitii a cheltuielilor de capital;
-inscrierea n programul de investitii a cheltuielilor de capital care intrunesc conditiile legale pentru
a fi inscrise in program, supunerea acestora analizei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
-deschiderea finantarii pentru obiectivele prevazute in programul de investitii si urmarirea cheltuirii
fondurilor pentru a se asigura incadrarea in alocatiile aprobate;
-intocmirea temelor de proiectare pentru obiectivele noi de investitii, pe baza planurilor urbanistice
aprobare, supunerea acestora aprobarii ordonatorului de credite;
-participarea in comisiile de analiza a ofertelor pentru efectuarea achizitiilor proiectarii si executiei
investitiilor publice;
-analiza documentatiilor tehnico-economice ale investitiilor publice, intocmirea
documetatiilor pentru avizarea si aprobarea acestora;
-confirmarea pe documentele de plata a cheltuirii sumelor de plata pentru obiective prevazute in
programul de investitii in limita prevederilor acestuia si conform contractelor ncheiate;
-colaborarea cu Consiliul Judetean pentru asigurarea si urmarirea cheltuirii fondurilor din bugetul
de stat care se aloca prin Consiliul Judetean;
-organizarea receptiilor obiectivelor de investitii, primirea cartii tehnice a constructiilor, predarea
obiectivelor in exploatare si administrare dupa finalizare;
-intocmirea documentatiilor pentru aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe pe baza
documentelor justificative si a datelor furnizate de cei care le-au exploatat;
-colaborarea cu ANL pentru realizarea lucrarilor de viabilizare a terenurilor aferente locuintelor pe
care le realizeaza agentia;
-colaborarea cu institutiile publice de interes local, stabilite prin legea bugetului de stat, ale caror
investitii sunt finantate din bugetul local si aprobate de Consiliul Local;
-solutionarea corespondentei referitoare la obiectivele de investitii ale comunei aprobate prin
programe anuale;
-urmareste si coordoneaza activitatea de natura tehnica pentru proiectele privind utilizarea eficienta
a energiei, reabilitarea termica a cladirilor pe raza comunei.
Atributii ale activitatii de Iluminat Public:
– intocmirea programului de realizare a lucrarilor si a graficului de executie privind reabilitarea,
intretinerea si mentinerea Sistemului de Iluminat Public (S.I.P). din Comunal Matca.
– vizarea proiectelor de realizare a lucrarilor de reabilitare a S.I.P.
– verificarea si semnarea ordinelor de lucru pentru lucrarile de reabilitare, intretinere si mentinere a
SIP.
– urmarirea executia lucrarilor de reabilitare, intretinere si mentinere a SIP prin controale in teren ;
– intocmirea ordinelor de lucru pentru inceperea lucrarilor contractate;
– intocmirea proceselor verbale de receptie pentru lucrarile executate;
– urmarirea comportarii in timp a lucrarilor executate, in perioada de garantie si post garantie;
– verificarea si semnarea situatiilor de plata, oferte de pret, etc intocmite de prestatori;
– verificarea si semnarea documentelor privind consumul de energie electrica rezultat din activitatea
de intretinere in functionare a SIP;
– verificarea si semnarea documentatiilor si avizelor privind iluminarea fatadelor si consumul
electric al panourilor publicitare;
participarea la elaborarea documentatiei de licitatie Atributii privind administrarea spatiilor verzi:
– urmarirea derularii contractelor si comenzilor de intretinere spatii verzi privind respectarea
termenelor si tehnologiei lucrarilor;
– intocmirea programelor anuale de plantare si stabilirea necesarului de material dendrologic;
– urmarirea derularii contractelor de taiere – toaletare, respectarea termenelor de executare a acestora
si tehnologia lor;
– verificarea cantitatilor de lucrari executate;
– urmarirea efectuarii lucrarilor si respectarii tehnologiei in teren;
– verificarea si redactarea raspunsurilor la sesizarile populatiei ce privesc necesarul de material
dendrologic, taierile si toaletarile de arbori si alte situatii privitoare la spatiile verzi din comuna
Matca;
– verificarea prezentei zilnice si verificarea lucrarilor efectuate de catre persoanele care solicita
venitul minim garantat si presteaza munca in folosul comunitatii, conform Legii nr. 416 / 2001;
Art. 3.2 Serviciul administrativ
Atributii:
– analizeaza si centralizeaza cererile (referatele) cu privire la necesarul de materiale, rechizite,
consumabile pentru copiatoare, imprimante si a obiectelor de inventar propuse a fi aprovizionate,
intocmeste lunar note de fundamentare catre Compartimentul Licitatii.
– intocmeste planul de aprovizionare al Primariei.
– urmareste aprovizionarea cu produsele cuprinse in planul de aprovizionare.
– asigura pastrarea si integritatea bunurilor ce apartin Primariei Comunei Matca.
– avizeaza Procesele-verbale de receptie pentru contractele de prestari servicii (curatenie,
intretinere, multiplicare xerox, operare calculator, service copiatoare, tipografiere, etc.) si
controleaza activitatea personalului contractat.
– face propuneri pentru intocmirea unor contracte ce cuprind prestari servicii si utilitati necesare
Primariei Comunei Matca.
– asigura intretinerea si functionarea in bune conditii a sediilor Primariei.
– supravegheaza lucrarile de reparatii efectuate in sediile apartinind Primariei Comunei Matca.
– avizeaza plata facturilor ce reprezinta bunuri si prestari servicii contractate : energie electrica, apa-
canal, incalzire, chirie, salubrizare, deservire xerox, masini de scris, calculatoare, telefoane, mobile,
transport persoane, etc.
– administreaza toate automobilele apartinand Primariei Comunei Matca.
– rezolva problemele legate de asigurarea auto obligatorie si de asigurarea in caz de avarie a
autoturismului (CASCO).
– gestioneaza mijloacele fixe si obiectele de inventar din cadrul serviciilor Primariei Comunei
Matca.
– efectueaza subinventarierea de folosinta pe sedii si birouri pentru mijloacele fixe si obiectele de
inventar si urmareste folosirea in buna stare a lor.
– receptioneaza toate obiectele de inventar si mijloacelor fixe intrate in magazie, intocmeste NIR-
uri, (note de intrare – iesire) deschizand fisa de evidenta a obiectelor de inventar.
– face propuneri pentru casare in urma inventarierilor anuale.
– tine gestiunea materialelor consumabile (imprimate tipizate, furnituri de birou, papetarie, produse
protocol, carburanti, piese de schimb auto, etc.) pentru deservirea serviciilor din toate sediile ce
apartin Primariei Comunei Matca, gestioneaza imprimatele cu regim special operand in fisele
de magazie cu regim special.
– stampileaza chitantierele cu regim special.
– incarca anual instinctoarele pentru stingerea incendiilor.
Art. 3.3 Compartiment licitatii
Atributii in domeniul achizitiilor publice :
– asigurarea pregatirii documentelor necesare desfasurarii achizitiilor publice de bunuri, de natura
prestarilor de servicii si raspunde de desfasurarea acestora in conditiile reglementarilor in vigoare la
data organizarii;
– pregatirea documentatiilor necesare organizarii achizitiilor executiei investitiilor publice si
desfasurarea acestora in conditiile reglementarilor in vigoare la data organizarii lor;
– asigurarea gestionarii garantiilor de participare la procedurile de achizitii, in acest scop facand
mentiuni (sub semnatura) pe documentele primite de la participanti;
– transmiterea documentelor de adjudecare a achizitiilor publice factorilor mentionati in actele
normative in baza carora s-au organizat achizitiile si/sau in reglementari interne.
– verifica daca actele normative care reglementeaza achizitiile publice prevad termene pentru
diverse activitati ce se desfasoara cu ocazia achizitiilor, si asigura desfasurarea lor in cadrul
termenelor stabilite;
– verifica daca actele normative care reglementeaza achizitiile publice prevad ca, anterior lansarii
documentatiilor pentru efectuarea achizitiilor, acestea sa fie studiate de anumite institutii si
organisme, asigura indeplinirea acestei conditii si sustine documentatiile transmise pentru studiere;
– studierea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor a caror executie va fi supusa
achizitiei si a celor pentru achizitia proiectarii investitiilor publice, anterior organizarii acestora, cat
este necesar intocmirii documentatiilor necesare organizarii achizitiei si sustinerii acestora, anterior
lansarii, la institutiile si/sau organismele prevazute de lege.
– organizarea achizitiilor bunurilor de natura mijloacelor fixe cuprinse in lista de dotari, dupa
aprobarea bugetului municipal;
– protejarea proprietatii intelectuale si/sau a secretelor comerciale ale participantilor, precum si
protejarea intereselor institutiei si a confidentialitatii, in limitele prevazute in cadrul legal si/sau cel
intern existent, la organizarea licitatiilor si pe parcursul desfasurarii lor;
– intocmirea proceselor verbale prevazute de lege ale comisiei de evaluare;
– verificarea si avizarea instructiunilor pentru ofertanti in vederea organizarii procedurilor de
achizitii publice (bunuri, servicii si executia lucrarilor) din bugetul municipal de catre institutiile si
serviciile publice finantate din bugetul local;
Art. 3.4 Compartiment protectia mediului Atributii in domeniul igienei publice :
– urmarirea respectarii contractului ce are ca obiect colectarea si transportul deseurilor menajere de
la populatie;
– urmarirea respectarii contractului ce are ca obiect salubrizarea stradala a domeniului public din
comuna Matca;
– urmarirea respectarii contractului de functionare al rampei pentru deseuri inerte al Primariei
Matca;
– urmarirea respectarii contractelor incheiate pentru perioada sezonului rece pentru deszapezirea
comunei Matca, prin verificari zilnice;
– urmarirea respectarii contractului ce are ca obiect activitatile de dezinsectie si deratizare prin
verificarea zilnica a programelor etapizate de prestatii (delarvizare, combatere insecte adulte sau
deratizare) pe suprafetele stabilite;
– verificarea igienei cartierelor de locuinte din comuna Matca, pentru respectarea prevederilor
9
legale referitoare la mentinerea curateniei – de catre persoanele juridice si persoanele fizice care au aceste obligatii conform hotararilor de consiliu local;
– verificarea si avizarea persoanelor juridice si persoanelor fizice, care solicita autorizarea punctelor
de colectare a materialelor reciclabile de la populatie, conform prevederilor pct. 7 al O.U.G. nr. 16 /
2001;
– verificarea si rezolvarea reclamatiilor privitoare la efectuarea activitatilor contractate precum si a
reclamatiilor primite din comuna referitoare la gestionarea deseurilor si salubrizarea dezinsectiei
si deratizarii domeniului public ;
– urmarirea si tinerea evidentei contractelor angajate si verificarea si semnarea situatiilor de plata
primite de la prestatorii activitatilor contractate urmarind incadrarea cheltuielilor in bugetul alocat
fiecarei prestatii;
– intocmirea documentatiilor necesare pentru scoaterea la licitatie a prestatiilor (caiete de sarcini,
proiecte de contract, programe de prestatii, evaluari valorice);
– propunerea de programe privind angajarea lucrarilor;
– intocmirea de rapoarte, informari, adrese, referate, raspunzand pentru exactitatea si corectitudinea
datelor consemnate.
-supravegherea aplicarii, la nivel local, a prevederilor din legislatia de mediu;
– supravegherea agentilor economici din subordine pentru prevenirea eliminarii accidentale de
poluanti;
– coordonarea implementarii sistemelor de colectare a deseurilor refolosibile;
– initierea de programe pentru dezvoltarea retelelor de canalizare de apa potabila, de colectare a
apelor pluviale, in concordanta cu planificarea de mediu;
– initierea de masuri administrative la nivel local pentru reducerea poluarii atmosferice in
concordanta cu politicile de protectie a atmosferei cuprinse in strategia de dezvoltare locala;
– elaborarea de instructiuni pentru agentii economici, institutii si populatie privind modul de
gestionare a deseurilor in cadrul comunei;
– promovarea unei atitudini corespunzatoare a comunitatii in legatura cu importanta protectiei
mediului in comuna;
– primirea si rezolvarea sesizarilor specifice domeniului de activitate;
– mentinerea legaturii cu mass-media privind corecta informare asupra problemelor de mediu ivite
la nivelul comunei;
– colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale in vederea aplicarii de proiecte comune, pe diverse
teme;
– colaboreaza cu institutiile abilitate (I.P.M., Garda de Mediu, D.S.P., D.S.V., O.P.C.) in efectuarea
unor controale tematice pe intreaga perioada a anului, la agenti economici ce isi desfasoara
activitatea pe raza comunei;
– participa, in urma invitatiilor, la seminarii si dezbateri pe teme de mediu, sanatate si alte nevoi ale
colectivitatii locale;
– acorda consultanta tehnica de specialitate agentilor economici din subordinea Consiliului Local
sau altor agenti economici din comuna, la cerere;
– raspunde, cu promptitudine, solicitarilor venite din partea organismelor abilitate, in scopul
diminuarii efectelor unor poluari accidentale;
– se preocupa de permanenta cunoastere a legislatiei nationale; studiaza problematica internationala
in domeniul mediului, in scopul elaborarii strategiilor locale.
Art. 3.5 Unitatea comunala pentru monitorizarea serviciilor comunitare publice Atributii;
– fundamenteaza si coordoneaza elaborarea strategiilor locale privind accelerarea dezvoltarii
serviciilor comunitare de utilitati publice si monitorizeaza implementarea acestora;
– pregatesc, in colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice, planurile de
implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati
publice si le prezinta autoritatilor administratiei publice locale, municipale sau judetene, spre
aprobare;
10
– asista operatorii si autoritatile administratiei publice locale in procesul de accesare si atragere a
fondurilor pentru investitii;
– pregatesc si transmit rapoarte de activitate catre birourile prefecturale, Unitatea centrala de
monitorizare, precum si autoritatilor de management care gestioneaza instrumentele structurale si
programele operational cu impact in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, dupa caz.
Directia buget contabilitate
Art 4.1 Compartiment buget contabilitate
In temeiul Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, Compartimentului ii revin urmatoarele atributii pe partea de Buget;
– primeste si verifica indicatorii de fundamentare a proiectelor de buget prezentate de unitatile
beneficiare de credite
– anual, pentru intocmirea bugetului municipal si de cate ori au loc corectii si rectificari de buget,
intocmeste proiectul de buget pentru institutiile de subordonare locala pe baza datelor prezentate de
acestia si a indicatorilor de baza .
– anual si dupa rectificarile si corectiile efectuate la bugetul municipal – daca au loc modificari –
transmite bugetul aprobat fiecarei unitati beneficiare de credit,
– intocmeste detalierile la buget pentru capitolele bugetare.
– lunar primeste conturile de executie ale unitatilor le verifica, le analizeaza si intocmeste executia
pe ordonatori in vederea incadrarii in prevederea bugetara .
– trimestrial, pana la data de 20 ale lunii urmatoare incheierii trimestrului, primeste darile de seama
trimestriale ale unitatilor de subordonare locala.
– trimestrial, pina la data de 20 ale lunii urmatoare intocmeste anexa 12 si anexa l0 la darea de
seama contabila.
– verifica existenta raporturilor de audit ce insotesc conturile de executie auditate ale unitatilor de
subordonare locala .
– intocmeste zilnic situatia denumita la zi a veniturilor incasate si a platilor efectuate precum si
situatia “limita de credit” necesara la trezoreria comunei Matca.
– lunar si de cate ori este nevoie, primeste cererile de alimentare a conturilor de la unitatile de
subordonare locala, analizeaza structura acestora si propune alimentarea conturilor in functie de
prevederea bugetara .
– redacteaza ori de cite ori este nevoie, proiecte de hotarari, expuneri de motive precum si rapoarte
ale directiei financiare.
– intocmeste zilnic dispozitii bugetare si ordine de plata pentru platile ce se efectueaza catre
ordonatorii tertiari.
– participa la actiuni de inventariere a mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor de
inventar,mijloacelor banesti ori de cite ori este nevoie.
– realizeaza zilnic punctajul la venituri si cheltuieli intre situatia la zi realizata de compartimentul
buget si executia trezoreriei comunei Matca si se confrunta cu extrasele de cont pe capitole de
cheltuieli:
– intocmeste notele justificative privind solicitarea de subventii de la bugetul de stat pentru protectie
sociala , solicitarea de sume din cote din impozitul pe venitul global, din cota de 17% de
echilibrare.
– transcrie detalierea cheltuielilor si a contului de executie in vederea transmiterii datelor pe suport
magnetic catre D.G.F.P.C.F.S. pentru toate capitolele de cheltuieli,
– elaboreaza si redacteaza corespondenta specifica repartizata biroului.
Atributii legate de activitatea financiar-contabila:
– efectuarea de incasari si plati in numerar pentru persoane fizice si juridice pe baza de documente
legal ntocmite.
– acordarea vizei de control financiar-preventiv pe toate documentele care stau la baza angajarii
platilor de catre institutie, precum si a altor documente care necesita aceasta viza.
– ntocmirea si predarea decontului privind taxa pe valoare adaugata in baza
documentelor legale, conform legii care reglementeaza aceasta taxa , virarea ei catre buget la
termenul stabilit de lege,
– verificarea, pe baza datelor prezentate de catre serviciul de asistenta si protectie sociala, a statelor
de plata pentru acordarea ajutorului social si a indemnizatiilor de nastere, conform legii 416/2001
privind venitul minim garantat.
– evidenta analitica si sintetica a tuturor conturilor, conform Legii contabilitatii
nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
– inregistrarea in contabilitate a documentelor care au stat la baza operatiunilor contabile, in mod
sistematic si cronologic.
– intocmirea ordinelor de plata pentru efectuarea de plati catre furnizori,
– intocmirea dispozitiilor de plata si ncasare, privind acordarea de avansuri spre
decontare, precum si urmarirea decontarii acestora,
– intocmirea filei cec pentru ridicari de sume din banca, respectind plafoanele de plati, conform
legislatiei in vigoare.
– primirea si inregistrarea in contabilitate a documentelor care au stat la baza intrarilor si iesirilor
din magazie.
– intocmirea si verificarea balantei de verificari lunare, avindu-se in vedere concordanta dintre
conturile analitice si sintetice.
– intocmirea si inaintarea catre DGFPS a bilantului trimestrial si anual privind activitatea institutiei.
– participarea la actiuni de inventariere a mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor de inventar si a
mijloacelor banesti ori de cite ori este nevoie.
– elaborarea si redactarea corespondentei specifice, repartizata serviciului.
Art. 4.2 Birou resurse umane
Atributii legate de activitatea de Resurse umane :
– intocmirea documentatiei de aprobare sau modificare a organigramei aparatului propriu de
specialitate a Primarului comunei Matca si serviciilor subordonate, statul de functii si de
personal;
– organizarea concursurilor pentru ocuparea functiilor publice vacante, in conditiile legii;
– intocmirea dispozitiilor de incadrare, detasare, transfer, incetare a activitatii, pensionare si orice
alte modificari aparute in raporturile de munca;
– intocmirea contractelor de munca si tinerea evidentei fiselor postului ce cuprind sarcinile de
serviciu ale fiecarui angajat;
intocmirea statelor de plata pentru salariati si consilieri locali, pe baza pontajelor de prezenta si a referatelor de ore suplimentare si a altor drepturi salariale, in conformitate cu prevederile legale.
– calculul drepturilor banesti aferente concediilor de odihna si a concediilor de boala pentru
salariati, ori de cite ori este nevoie.
– intocmirea statelor de plata in vederea achitarii salariilor cuvenite asistentilor persoanelor cu
handicap.
– intocmirea ordinelor de plata pentru virarea la buget a impozitului pe salariu, CAS, fond
somaj, fond de sanatate, etc.atit pentru salariatii institutiei cit si pentru
asistentii persoanelor cu handicap.
– intocmirea si predarea fiselor fiscale pentru salariatii institutiei, consilieri locali si asistentii
persoanelor cu handicap.
– eliberarea de adeverinte privind salarizarea angajatilor institutiei, la cererea acestora .
– constituirea, retinerea si eliberarea garantiilor materiale pentru salariatii care au calitatea de
gestionari.
– intocmirea si predarea declaratiilor privind virarea CAS-lui, fond sanatate, somaj si impozit pe
salarii.
– coordonarea aplicarii indexarilor, majorarilor si oricaror modificari privind salarizarea
personalului;
– efectuarea operatiunilor privind incadrarea, drepturile salariale si orice modificare intervenita
pe parcursul desfasurarii activitatii pentru salariati si pentru asistentii angajati pentru bolnavii cu
handicap de gradul I, in carnetele de munca;
– verificarea lunara a sporurilor de vechime ale personalului angajat;
– coordonarea activitatii de evaluare anuala a performantelor profesionale individuale ale
salariatilor institutiei si de acordare a gradelor profesionale;
– tinerea evidentei cererilor de concedii de odihna, medicale, de studii, fara plata, de maternitate
in vederea calcularii drepturilor banesti;
– intocmirea darilor de seama statistice si altor situatii solicitate pe linie de personal salariza
Directia administratie publica locala juridic contencios
Art.5.1. Serviciul juridic contencios
Atributii:
– asigura reprezentarea intereselor institutieii, in fata instantelor de toate gradele si a altor institutii
sau autoritati de drept public sau privat;
– acorda consultanta juridica in problemele juridice; verifica si inocmeste diverse documente ce
necesita semnatura consilierului juridic;
– solutioneaza adresele si petitiile repartizate;
– asigura completarea bibliotecii juridice;
– analizeaza, poarta corespondenta si intocmeste referate pentru notificarile depuse conform
prevederilor legii nr. 10/2001;
– participa la licitatiile organizate de catre directia la care este repartizat;
– elaboreaza contractele ce se incheie in urma adjudecarii licitatiilor la care a participat;
– asigura prelucrarea, analizarea in cadrul institutiei a unor acte normative, documentare juridica,
articole, alte lucrari in vederea pregatirii profesionale de specialitate;
– vizeaza corespondenta externa a directiei la care este reparizat;
– solutioneaza contestatiile si intocmestele referatele si proiectele de dispozitii in vederea semnarii
acestora de catre primar;
– inainteaza catre instanta plangerile la procesele-verbale de constatare a contraventiei;
Art. 5.2. Serviciul relatii publice protectie civila
Atributii referitoare la activitatea de Management documente:
– primirea, inregistrarea si repartizarea corespondentei compartimentelor din cadrul Primariei
Comunei Matca, precum si a altor servicii descentralizate sau altor institutii;
– inregistrarea atat a documentelor primite din afara institutiei, cat si a documentelor interne se face
de catre persoane special instruite in acest scop.
– repartizarea corespondentei primite catre compartimentele din cadrul Primariei care se face prin
curieri, pe baza de semnatura intr-un registru special intocmit in acest scop.
– repartizarea corespondentei catre alte institutii sau servicii descentralizate care se face fie prin
posta, cu confirmare de primire (prin intocmirea unor borderouri de predarea a corespondentei catre
posta) sau prin intermediul unui curier, care le preda pe baza de semnatura, intr-un registru special.
– tine evidenta confirmarilor de primire si a retururilor documentelor expediate prin Posta, in
register speciale, precum si intr-un program informatic special destinat acestui scop;
– gestionarea timbrelor postale (evidenta contabila primara a sumelor utilizate pentru corespondenta
expediata, situatia intocmindu-se lunar);
– indeplinirea atributiilor de curierat (distribuirea corespondentei, a presei, a Monitoarelor Oficiale
etc)
– pastrarea confidentialitatii corespondentei;
– asigurarea continuitatii primirii sesizarilor si reclamatiilor de la cetateni, direct sau prin
intermediul telefonului
– centralizeaza sesizarilor telefonice si le distribuie directiilor, serviciilor sau birourilor de
specialitate din cadrul Primariei Comunei Matca.
– asigurarea unui bun circuit al sesizarilor si reclamatiilor cetatenilor, in scopul solutionarii
lor cat mai rapide;
– la primirea informatiilor si sesizarilor care presupun interventia unor institutii de utilitate
publica pentru solutionarea lor se procedeaza la transmiterea acestora cu operativitate, prin
note telefonice, catre dispeceratele sau serviciile permanente asigurate de aceste institutii.
– in cazul unor sesizari cu caracter de urgenta sa ia legatura telefonica, in mod operativ, cu
sefii de servicii, birouri sau inspectorii de specialitate din cadrul Primariei Matca, sau cu
alte institutii, pentru rezolvarea cat mai rapida a problemelor.
– pastrarea permanenta a legaturii cu alte compartimente din cadrul Primariei pentru a afla
modul de rezolvare a sesizarilor telefonice;
– punerea in aplicare a prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acees la informatiile de interes public
Atributii privind protectia civila Atributii:
– coordonarea aplicarii masurilor de Protectie Civila pentru protectia populatiei si bunurilor
materiale in caz de razboi, iar la pace, in cazuri de calamitati naturale, catastrofe, dezastre, etc.;
– organizarea si coordonarea actiunii unitatilor si formatiilor de Protectie Civila pentru participarea
la localizarea si inlaturarea urmarilor atacului inamicului sau la calamitati naturale (catastrofe,
dezastre);
– centralizarea informatiilor referitoare la producerea dezastrelor pe care le raporteaza esaloanelor
superioare si propune masuri pentru realizarea, instintarea si alarmarea cartierelor afectate
– controlarea actiunilor de supraveghere radioactiva si chimica a mediului si realizarea masurilor de
protectie a populatiei si bunurilor materiale;
– planificarea, organizarea si conducerea actiunilor pentru indeplinirea prevederilor Legii privind
protectia in caz de dezastre;
– controlarea si indrumarea actiunilor de Protectie Civila a institutiilor publice, intreprinderilor si
agentilor economici din raza comunei;
– controlarea pregatirii de Protectia Civila a personalului subordonat, incadrat in Protectia Civila
precum si a populatiei;
– participarea cu propuneri la elaborarea de regulamente si instructiuni privind imbunatatirea
organizarii, inzestrarii si intrebuintarii functiilor de specialitate, comisiilor, formatiilor etc.
– executarea misiunilor ce revin autoritatiilor administratiei publice locale privind dirijarea si
coordonarea activitatiilor la pace si razboi pe linie de specialitate.
– studierea si prezentarea spre aprobare a propunerilor cu privire la conceptia aplicarii masurilor de
Protectie Civila pe teritoriul Comunei, in coordonanta cu posibilitatilor de actiune a mijloacelor
de atac ale inamicului sau in cazul producerii unor dezastre
– indrumarea actiunii de actualizare a documentelor operative de catre institutiile publice,
intreprinderi si agenti economici de pe raza comunei, verificand aplicabilitatea acestuia, pe timpul controalelor antrenamentelor, aplicatiilor practice si exercitiilor de Protectie Civila;
– participarea la convocarea de pregatire de specialitate organizata si condusa de Comandamentul
Protectiei Civile si respectiv Inspectoratul Judetean de Protectie Civila;
– dirijarea, controlarea si indrumarea actiunii de pregatire pe linie de Protectie Civila in scoli
generale si licee;
– analizarea periodica a rezultatelor pregatirii formatiilor de Protectie Civila, a salariatilor si
populatiei;
– indrumarea, controlarea si avizarea aplicarii masurilor prevazute in actele normative privind
protectia populatiei si salariatilor prin adapostire;
– prezintarea de propuneri Consiliului Local Comunal pentru completarea necesarului de
adapostire, instintare-alarmare, protectie N.B.C. si dezvoltarea capacitatii de protectie civila in
planul de mobilizare a economiei nationale;
– urmarirea, impreuna cu organele de specialitate, aplicarii masurilor de Protectie impotriva
urmarilor accidentelor nucleare si chimice;
– executarea de studii si experimentari privind folosirea in actiunile de interventie a tehnicii si
utilajelor deja existente in economie, tine evidenta utilajelor ce pot fi folosite in cazul dezastrelor
– studierea masurilor privind asigurarea functionarii retelelor de alimentare cu energie electrica, apa
si gaze a comunaiui in caz de dezastre sau la razboi;
– instintarea despre pericolul atacului inamicului institutiile publice, agentii economici si populatia
comunei;
– organizarea aplicatiilor locale pe linia de specialitate de Protectie Civila;
– urmareste permanent mentinerea in stare de operativitate a mijloacelor tehnice pentru alarmarea
populatiei la dezastre;
– coopereaza la intocmirea planului de mobilizare la razboi a sistemului comunaiui de Protectie
Civila, avansand propuneri pentru imbunatatirea, organizarea si dotarea pe linie de Protectie Civila;
– in raport de modificarea interventiei in organizarea administrativa si dezvoltarea economica-
sociala a comunafui, studiaza si propune imbunatatiri organizarii de Protectie Civila;
– indruma si coordoneaza actiunile referitoare la organizarea, incadrarea, inzestrarea comisiilor de
specialitate si formatiilor de Protectie Civila din municipii respectiv de la unitatile publice si de la
agentii economici de pe raza acestora;
– prezinta propuneri pentru planificarea in bugetul local de “cheltuieli pe linie de Protectie Civila”,
sprijinind aceeasi actiune la nivelul institutiilor si agentilor economici de pe raza comunei;
a) in timp de pace:
1. Calculeaza necesarul de produse rationalizate pentru populatie, avand in vedere atat numarul de
rezervisti mobilizati in fortele sistemului national de aparare, cat si numarul de persoane care
urmeaza sa soseasca in localitate ca urmare a actiunii de evacuare;
2. Inainteaza consiliului judetean situatiile cuprinzand necesarul si resursele estimate de produse
rationalizate pentru a fi transmise oficiului/biroului de mobilizare in vederea includerii in proiectul
planului de mobilizare a economiei nationale; primeste de la consiliul judetean indicatorii aprobati;
3. Solicita concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte
organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale pentru intocmirea programului de
aprovizionare;
4. Intocmeste programul de aprovizionare la nivelul localitatii/sectorului, pe baza indicatorilor
aprobati prin planul de mobilizare, iar primarul localitatii inmaneaza agentilor economici de pe raza
localitatii/sectorului, cu avizul oficiului/biroului de mobilizare, documente si dispozitii care cuprind
sarcinile acestora in caz de mobilizare sau de razboi;
b) in timp de mobilizare sau de razboi:
1. Solicita concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte
organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale pentru actualizarea programului de
aprovizionare si punerea acestuia in aplicare;
2. Sprijina agentii economici cuprinsi in programul de aprovizionare, pentru a achizitiona produse
alimentare si nealimentare rationalizate de la persoanele fizice care realizeaza surplusuri de produse
peste necesarul de consum rationalizat;
3. In momentul trecerii la rationalizarea unor produse alimentare si nealimentare, afiseaza in locuri
publice extrase cu drepturile cetatenilor la ratii si cartele;
4. Adopta masuri pentru includerea populatiei evacuate in programul de aprovizionare;
5. In cazul deficitelor de produse solicita sprijinul consiliului judetean
6. Adopta hotararea de trecere la ratia alimentara de supravietuire sau de diminuare procentuala a
ratiilor, cand situatia impune acest lucru;
7. Conduce, supravegheaza si controleaza activitatea de comercializare a produselor rationalizate,
avand in vedere si masurile stabilite de Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si
Cooperatie.
Art. 5.3. Serviciul administratie publica locala Atributii;
– asigura buna desfasurare a activitatii conducerii institutiei;
– participa la organizarea alegerilor locale si generale, precum si a altor actiuni de amploare
referendum, recensamant etc.
– initierea si organizarea activitatii de intocmire a nomenclatorului dosarelor in cadrul unitatii;
– verificarea si preluarea dosarele constituite de la compartimente, pe baza de inventare;
– convocarea comisiei de selectionare in vederea analizarii dosarelor cu termene de pastrare expirate
de catre seful compartimentului de arhiva si propunerea pentru eliminare ca fiind nefolositoare;
intocmirea formelor prevazute de lege pentru confirmarea lucrarii de catre Arhivele Nationale;
asigurarea predarii integrale a arhivei selectionate la unitatile de recuperare;
– cercetarea documentelor din depozit in vederea eliberarii copiilor si certificatelor solicitate de
cetateni pentru dobandirea unor drepturi, in conformitate cu legile in vigoare;
– punerea la dispozitie, pe baza de semnatura, si tinerea evidentei documentelor imprumutate
compartimentelor creatoare; verificarea la restituire a integritatii documentelor imprumutate;
reintegrarea la fond dupa restituirea acestora;
– cornunicarea raspunsurilor catre petenti in termen legal;
– organizarea depozitului de arhiva dupa criterii prealabil stabilite, conform Legii Arhivelor
Nationale; mentinerea ordinii si asigurarea curateniei in depozitul de arhiva;
– punerea la dispozitia delegatului Arhivelor Nationale a documentelor solicitate cu prilejul
efectuarii actiunii de control privind situatia arhivelor de la creatori;
– pregatirea documentelor si inventarelor acestora, in vederea predarii la Arhivele Nationale,
conform prevederilor Legii Arhivelor Nationale.
Art. 6 Serviciul urbanism
Art.6.1 Atributii pe linia cadastrului
– identificarea, masurarea, verificarea terenurilor care apartin domeniului public si
privat al Comunei Matca;
– punerea in posesie a persoanelor fizice si juridice care detin terenuri in comuna Matca ca urmare a sentintelor civile, concesiuni, inchirieri, asocieri, schimburi de teren si vanzari;
– masurarea si punerea in posesie a terenurilor care fac obiectul PUD-ilor;
– punerea in posesie a veteranilor de razboi conform Legii nr. 44/1994, persoanelor defavorizate etc;
– participarea la expertize tehnico-judiciare;
– verificarea si identificarea terenurilor propuse pentru concesiune si vanzare;
– realizarea de situatii juridice pentru terenurile propuse pentru concesiune si vanzare;
– participarea la actiuni de masurare, verificare si realizari de planuri de situatie cu alte directii din
cadrul Primariei;
– asigurarea raspunsurilor la corespondenta si orice alte sesizari adresate de
contribuabili;
– intocmirea de planuri pentru imobile aflate in administrarea Primariei Comunei Matca
– atribuirea si verificarea numerelor stradale;
– atribuirea de adresa pentru solicitanti, proprietari de imobile situate in zone nou infiintate ce
cuprind parcelari care s-au format ca urmare a aplicarii Legii 18/1991 si Legii 44/1994;
– confirmarea de adresa la cererea solicitantilor – persoane fizice si juridice;
– eliberarea acordurilor de intabulare a dreptului de folosinta asupra terenurilor proprietatea
Primariei Comunei Matca, conform Legii 7/1996;
– vizarea cadastru in vederea intocmirii documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Construire,
conform legii;
– completarea bazei de date text cu adresele nou atribuite sau confirmate (denumiri de strazi si
numere stradale);
Art.6.2 Atributii pe linie agricol – fond funciar
– primirea si verificarea documentatiei:
– pentru aplicarea H.G. 834/1991;
– pentru aplicarea H.G. 450/1999;
– aplicarea prevederilor art. 3 6 din legea 18/1991 republicata, privind atribuirea terenului aferent
imobilelor;
– actualizarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public si privat al
comunei Matca;
– asigurarea inregistrarii efective a persoanelor fizice in Registrul Agricol;
– eliberarea documentelor de adeverire a proprietatii animalelor in vederea vanzarii acestora;
– eliberarea Certificator de producator agricol;
– inmanarea titlurilor de proprietate intocmite de Comisia Judeteana de Fond Funciar, in
conformitate cu prev. Legii 18/1991, modificata si republicata;
– verficarea si eliberarea persoanelor fizice proprietari de teren agricol, adrese privind situatia
actuala a terenurilor detinute (intravilan sau extravilan)
– intocmirea evidentei detinatorilor de teren arabil pe categorii de folosinta si proprietari, necesara
atribuirii cupoanelor pentru campaniile agricole;
– perceperea chiriei pentru terenurile folosite ca gradina;
– participarea alaturi de OCA. OTA. la predarea – primirea suprafetelor de teren arabil in diverse
scopuri ( puneri in posesie – locatori, actionari, obiective de investitii );
– asigurarea aplicarii legii 247/2006 – pune la dispozitia Comisiei Locale pentru aplicarea legii
247/2006 a dosarele persoanelor fizice si duce la indeplinire hotararile comisiei;
– asigurarea logisticii si evidentei proprietarilor de teren arabil, beneficiari ai ajutoarelor banesti
atribuite de stat impreuna cu reprezentantii D.G.A.A.;
– intocmirea situatiilor juridice la solicitarea altor directii din cadrul primariei.
Art. 6.3 Atributii privind activitatea de Autorizari si disciplina in constructii:
– verificarea si inregistrarea documentatiilor tehnice prezentate de beneficiari.
– verificarea pe teren a legalitatii documentatiilor tehnice prezentate.
– colaborarea cu serviciile cu celelalte srvicii privind avizarea actelor si documentatiilor tehnice
prezentate pentru autorizare.
– intocmirea certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire, autorizatiilor de demolare,
autorizatiilor pentru scoaterea temporara din folosinta a domeniului public si/sau privat,
certificatelor de urbanism pentru lucrari de prima necesitate in cazuri de avarii, autorizatiilor de
construire pentru lucrari de prima necesitate in cazuri de avarie, autorizatiile de scoatere temporara
din folosinta a domeniului public.
– intocmirea centralizatoarelor cu lucrarile autorizate, in vederea urmaririi respectarii
documentatiilor tehnice vizate spre neschimbare.
– primirea spre avizare a cererilor privind intocmirea proceselor verbale de receptie si notelor de
regularizare a taxelor la autorizatia de construire.
– calcularea taxei de regularizare A.C., calcularea taxei de C.U., A.C. si A.I.
– participarea la receptia lucrarilor autorizate.
– intocmirea notei de regularizare a taxei la A.C.
– intocmirea proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor in cadrul comisiei de receptie
aprobata conform legii.
– inregistrarea in registrele de evidenta a lucrarilor eliberate (autorizatii de construire, autorizatii de
demolare, certificate de urbanism, procese verbale de receptie, note de regularizare a tax el or la
A.C., note de constatare a demolarilor, CU, AC, A.I. in cazuri de avarii si A.I. pentru investitii).
– inregistrarea in calculator a evidentei lucrarilor eliberate, cu finalizarea acestora prin nota de
regularizare a taxei la A.C. si P.V. de receptie.
– intocmirea situatiei P.V. de receptie eliberate la constructiile finalizate;
– intocmirea situatiilor statistice privind stadiul fizic al lucrarilor autorizate;.
– inventarierea lucrarilor autorizate si pregatirea documentatiilor tehnice in vederea arhivarii.
– eliberarea raspunsurilor la cereri, sesizari ale unor cetateni cu privire la unele aspecte de legalitate
a A.C., A.D., P.V.R. eliberate.
– operarea pe calculator a tuturor cererilor primite si inregistrate, prelucrarea periodica a acestora in
functie de cerintele lucrarii.
– verificarea legalitatii amplasarii agentilor economici pe domeniul public si privat si instiinteaza
serviciilor interesate cu privire la aspectele ilegale constatate in teren;
– verificarea situatiei din teren a contractelor incheiate, suprafetei ocupate de agentii economici;
– verificarea situatiei reale in teren pentru diverse societati comerciale, amplasamentul respectiv si
posibilitatile legale privind acordarea autorizatiilor de functionare.
– urmarirea si controlarea activitatii de publicitate, afisaj, reclama desfasurata pe domeniul public si
privat al persoanelor fizice si juridice.
– verificarea existentei autorizatiilor de construire pentru mijloacele de publicitate amplasate pe
domeniul public/privat si solicita directiei de specialitate demolarea acestora in cazul in care aceste
autorizatii nu exista.
– intocmeste raportul de activitate periodic sau de cate ori este solicitat de seful ierarhic superior.
– are obligatia de a informa in scris si permanent seful ierarhic superior cu privire la aspectele
deosebite, propunand masuri concrete care sa conduca la eliminarea deficientelor constatate.
– urmareste derularea contractelor incheiate de diversi agenti economici cu Primaria Comunei
Matca pentru terenurile aflate pe domeniul public / privat sau pentru activitatea de publicitate,
afisaj, reclama si respectarea disciplinei contractual conform clauzelor contractelor incheiate .
– verifica concordanta dintre prevederile si respectarea clauzelor contractual .
– urmareste de existenta intregii documentatii ce va sta la baza aprobarilor pentru viitoarele
contracte si de parcurgerea in ordinea cronologica a tuturor etapelor conform legilor in vigoare.
– intocmeste informari cu privire la situatia derularii contractelor, propunand masuri pentru
imbunatatirea executarii acestora si pentru o mai eficienta urmarire a lor.
– executa corespondenta primita de la seful ierarhic, conform atributiilor de serviciu, si raspunde de
legalitatea si oportunitatea datelor inscrise, precum si de incadrarea in timp.
– intocmirea proiectelor de hotarari pentru radierea unor imobile din inventarul bunurilor care
apartin domeniului prival al comunei Matca;
Art. 6.4 Atributii legate de obtinerea avizelor si /sau acordurilor solicitate :
– obtinerea in numele solicitantului (investitorului) a avizelor si/sau acordurilor solicitate prin
Certificatul de Urbanism (conform Legii nr. 453/2001), in vederea simplificarii lucrarilor de
constructs si realizarea locuintelor;
– pregatirea si prezintarea documentatiilor depuse spre analiza in Comisia de Acorduri Unice
(C.A.U.).
– verificarea incadrarii solicitarilor din Certificatele de Urbanism in reglementarile
Regulamentului General de Urbanism;
– verificarea preluarii conditiilor din Certificatele de Urbanism in documentatiile prezentate
pentru obtinerea Autorizatiei de Construire;
– verificarea continutului planurilor urbanistice de detaliu inaintate spre avizare si aprobare tinand
seama de: teritoriul din care face parte terenul studiat, amplasamentul in cadrul zonei si vecinatatile
terenului, actul de proprietate si servitutile terenului (in cazul in care exista);
– supunerea spre avizare a planurilor urbanistice de detaliu;
– pregatirea documentatiilor necesare pentru aprobarea P.U.D.-urilor de catre Consiliul
Local.
Art. 7 Compartimentul audit public intern
Art. 7.1 Atributii – elaboreaza norme metodologice specifice entitatii publice in care isi desfasoara activitatea;
– elaboreaza planul proiectului de audit public intern;
– efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar
si control ale entitatii publice sunt transparente si conforme cu normele de legalitate,
regularitate,economicitate si eficienta;
– raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile
sale de audit;
– elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;
– asigura consilierea pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice;
– ajuta entitatea publica sa isi indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica;
– imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a
controlului si proceselor de administrare;
Art. 8 Serviciul public de asistenta sociala Art.8.1 Birou autoritate tutelara Atributii
– intocmirea dispozitiilor si referatelor pentru: curatele minori, curatele bolnavi, incuviintare
vanzare- cumparare bunuri minori si bolnavi, contracte intretinere pentru persoane varstnice, munca
neremunerata, nume-prenume copii abandonati, reprezentarea in instante si institutii pentru diferite
cauze, comunicarea dispozitiile petentilor si urmarirea aducerii lor la indeplinire, inregistrarea
dispozitiilor in evidenta;
– efectuarea in teren si intocmirea anchetelor sociale pentru divorturi, minori infractori, persoane
varstnice, alocatii suplimentare, curatele bolnavi, amanarea sau intreruperea executarii pedepsei
condamnatilor care au probleme sociale, pentru curatorii sau tutorii care au domiciliul in Matca la
solicitarea altor institutii;
– asistarea minorilor si persoanele varstnice la incheierea actelor notariale si participrea la audierea
minorilor care nu au alti reprezentanti legali, de catre organele de cercetare penala;
– verificarea anual sau de cate ori este nevoie a tutelelor minorilor si persoanelor puse sub
interdictie;
– intocmirea documentatiei necesare restituirii anumitor sume de bani, consemnate pe numele
minorilor sau bolnavilor si controlarea modului cum acestia sunt cheltuiti;
– verificarea situatiei copiilor abandonati in institutiile sanitare sau de ocrotire;
– indosarierea documentele conform nomenclatorului si completarea opis-urilor de evidenta a
acestora;
– operarea si expedierea electronica a corespondentei;
Art. 8.2 Compartiment alocatii de stat
Atributii
– primirea si intocmirea documentatiilor pentru alocatiile de stat, complementare, monoparentale, a
indemnizatiilor de nastere, acelor pentru concediu platit pentru cresterea copilului;
– efectuarea de anchete sociale in vederea stabilirii acordarii drepturilor la alocatie;
– intocmirea proiectelor de dispozitie;
– transmiterea acestora catre beneficiari;
colaboreaza cu Directia pentru munca, familie si solidaritate sociala Galati.
Art. 8.4. Compartiment persoane cu handicap Atributii;
– efectuarea de anchete sociale la domiciliu pentru persoane cu handicap;
– acorda consiliere si sprijin in vederea obtinerii drepturilor prevazute de lege pentru persoanele cu
handicap;
– asigura instruirea asistentilor personali si verifica modul de indeplinire a acestora a atributiilor de
serviciu
– intocmeste dosarele in vederea acordarii drepturilor banesti stabilite de legislatia in vigoare;
Art. 8.5. Compartiment ajutor social
– primirea si nregistrarea cererilor pentru acordarea ajutorului social, in baza Legii 416/2001 privind
venitul minim garantat si a H.G. 1099/2001 de aplicare a prevederilor Legii 416/2001, care stabilesc
criteriile de acordare a ajutorului social, a ajutorului pentru incalzirea locuintei, precum si a
ajutoarelor de urgenta;
– efectuarea de anchete sociale in vederea stabilirii legalitatii acordarii ajutoarelor;
– intocmirea proiectelor de dispozitii pentru stabilirea drepturilor;
– intocmirea rapoartelor statistice si transmiterea acestora institutiilor interesate;
– intocmirea statelor de plata si inaintarea acestora in vederea efectuarii platilor catre beneficiari;
Capitolul 3 – Reguli si proceduri de lucru generale
Art. 9 Procedurile de lucru generale stabilesc modalitatea in care mai multe compartimente din aparatul de specialitate al Primarului si celelate servii publice subordonate, conlucreaza in vederea aducerii la indeplinire a unor anumite sarcini. De asemenea, prin procedurile de lucru generale se stabilesc reguli generale de functionare, care trebuiesc respectate intocmai de catre toti salariatii
aparatului de specialitate a Primarului si de catre salariatii serviciilor publice subordonate, pentru a se asigura bunul mers al lucrurilor.
Art.9.1 Procedura de efectuare a achizitiilor de produse, servicii sau lucrari
Compartimentul emitent va elabora un referat de necesitate si oportunitate pentru orice achizitie de servicii sau produse, care va cuprinde:
– denumirea serviciului sau a produsului;
– cantitatea de produse solicitata sau a lucrarii;
– valoarea estimata in lei si euro fara TVA pe bucata si valoarea totala a achizitiei cumulata pe 12
luni pentru produsele similare;
– capitolul din prevederea bugetara pe anul in curs, unde exista prevazute fondurile pentru achizitie;
Referatul va fi semnat de catre seful compartimentului care solicita achizitia, Directorul Directiei in
cauza si va purta viza Directiei Buget Contabilitate.
Referatul, semnat de Primar sau Viceprimar in limita delegatiilor de competenta, va fi transmis Compartimentului licitatii, in vederea stabilirii modalitatii de achizitie in conformitate cu prevederile OUG 34/2006 si achizitia propriu-zisa.
Compartimentul licitatii va constitui un registru special si va nominaliza o persoana de specialitate care sa urmareasca si sa tina evidenta achizitiilor de produse similare.
Art. 9.2 Procedura urmaririi contractelor de achizitii publice
Contracted incheiate de Primaria Matca cu alte persoane fizice sau juridice vor fi elaborate si redactate de Compartimentul licitatii in colaborare cu Serviciul juridic, care va semna pe fiecare contract elaborat si va raspunde din punct de vedere juridic de corectitudinea datelor. Contractele propuse de partile contractante vor avea doar un caracter consultativ. Contractele se semneaza, din partea Primariei, de catre Primar, directorul Directiei care a initiat procedura de achizitie (prin intocmirea referatului de necesitate si oportunitate) sau un imputernicit legal al acestuia, directorul Directiei APLJC sau un imputernicit legal al acestuia (pentru viza de legalitate), directorul Directiei Buget Finante sau in imputernicit legal al acestuia, si secretarul comunei. Contractele vor fi semnate pe fiecare pagina, de catre ambele parti. Odata semnat, un act juridic nu va putea fi propus spre modificare fara a fi insotit de un referat in care sa se stipuleze natura modificarilor intervenite si numele angajatului care se face vino vat de redactarea defectuoasa a continutului actului respectiv.
Dupa semnare, Compartimentul Licitatii va transmite contractul, spre urmarire si gestionare, insotit de o adresa, Directiei care a initiat achizitia respectiva. Directorul acestei directii va desemna o persoana din subordinea sa care sa urmareasca modul de indeplinire a clauzelor contractului, sau se va ocupa personal.
Procesul verbal de receptie a serviciului sau produsului care face obiectul contractului va fi semnat de catre directorul directiei initiatoare, persoana desemnata sa urmareasca contractul, si celalate parti contractante.
Factura (facturile) emise de partea contractanta vor fi vizate, inainte de a fi inaintate Directiei Buget finante si dupa semnarea procesului verbal final de receptie, de persoana desemnata sa urmareasca contractul si de directorul Directiei initiatoare, care va aplica stampila cu sintagma “certificat in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii”, mentionand numele in clar si data (in conformitate cu Ordinul nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.
Art.9.3 Procedura gestionarii si comunicarii informatiilor de interes public
In conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei.
Pentru a se asigura informarea eficienta si corecta a cetatenilor care se adreseaza Primariei prin intermediul compartimentului care desfasoara activitati de relatii cu publicul, compartimentele din aparatul propriu al Primariei au obligatia de a comunica acestuia, din oficiu, toate informatiile de interes public, pentru a fi puse la dispozitia cetatenilor, precum si toate modificarile care apar pe
parcursul timpului. Aceste informatii vor fi comunicate si Compartimentului informatic, pentru
actualizarea paginii de web a Primariei Matca.
Conducatorul compartimentului care desfasoara relatii cu publicul are obligatia de a sesiza in scris
directorii Directiilor din cadrul Primariei asupra oricaror nereguli in ce priveste comunicarea
corecta si la timp a informatiilor de interes public, in vederea remedierii cat mai urgente a acestora.
2. Reguli generale de securitate si sanatate in munca
In scopul prevenirii accidentelor si imbolnavirilor profesionale, angajatorul are urmatoarele obligatii:
– sa asigure evaluarea riscurilor de imbolnavire profesionala la toate locurile de munca;
– sa asigure audierea de securitate si sanatate in munca cu ajutorul institutiilor abilitate;
– sa asigure autorizarea functionarii din punctul de vedere al protectiei muncii si sa ceara revizuirea
autorizatiei in cazul modificarii conditiilor de munca autorizate;
– sa stabileasca masurile de protectie corespunzatoare locurilor de munca si factorilor de risc
evaluati;
– sa particularizeze normele specifice de securitate a muncii in raport cu activitatea care se
desfasoara;
– sa ia in considerare capacitatea angajatilor de a executa sarcinile de serviciu in raport cu sanatatea
si securitatea in munca;
– sa asigure resurse financiare personalului cu atributii in domeniul protectiei muncii;
– sa ia masuri pentru exercitarea meseriilor si profesiilor;
– sa angajeze numai persoane care in urma controlului medical si a verificarii aptitudinilor
psihoprofesionale corespund locului de munca.
– sa asigure periodic verificarea nivelului de noxe in limitele admise;
– sa comunice cercetarea, inregistrarea si declararea pe baza evidentei tinute a accidentelor de
munca si bolilor profesionale.
– sa prezinte documente si sa dea relatii inspectorilor de munca in cazul unor controale efectuate de
acestia;
– sa asigure dotarea cu echipament individual de protectie si de lucru si sa nu permita angajatilor
desfasurarea activitatii fara echipamentele din dotare;
– sa asigure materiale igienico-sanitare si alimentatie de protectie.
– sa asigure supravegherea medicala corespunzatoare riscurilor pentru sanatate la care angajatii s-ar
supune in timpul activitatii.
Angajatii au urmatoarele obligatii si drepturi privind sanatatea si securitatea in munca:
– sa nu expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti
angajati in timpul desfasurarii activitatii;
– sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de sanatate in munca;
– sa utilizeze corect echipamentele tehnice si substantele periculoase;
– sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca situatiile cu risc de accident de munca sau
imbolnavire profesionala;
– sa utilizeze e.i.p. si e.i.l. din dotare corespunzatoare scopului pentru care au fost acordate.
– sa dea relatii organelor de control in domeniul sanatatii si securitatii in munca.
– Beneficiarii de e.i.p. au urmatoarele obligatii:
– utilizarea corespunzatoare care sa asigure si conservarea calitatii de protectie;
– cunoasterea instructiunilor de folosire;
– purtarea e.i.p. integral pe toata durata indeplinirii sarcinilor de munca;
– prezentarea e.i.p. la verificarile periodice;
– pastrarea in conditii de curatenie;
– solicitarea unui nou e.i.p cand acesta nu mai prezinta calitatile de protectie;
3 Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si a inlaturarii oricaror forme de incalcare a demnitatii
– In cadrul relatiilor dintre angajati, dintre acestia si alte persoane fizice cu care vin in contact in
indeplinirea atributiilor de serviciu, se interzice orice comportament care prin efectele lui
defavorizeaza sau supune unui tratament injust sau degradant o persoana sau un grup de persoane. –
– Refuzul de a angaja o persoana pe motiv ca aceasta apartine unei rase, nationalitati, etnii, religii,
categorii sociale sau categorii defavorizate, ori datorita convingerilor, varstei, sexului, sau orientarii
sexuale, este in totala contradictie cu politica institutiei in domeniului resurselor umane.
– Nu constituie o Tncalcare a prezentului regulament refuzul de a angaja o persoana care nu
corespunde cerintelor si standardelor profesionale, atata timp cat acesta nu constituie act de
discriminare.
– Constituie abatere de la prezentul regulament orice comportament cu caracter nationalist- sovin, de
instigare la ura rasiala sau nationala, ori acel comportament ce vizeaza atingerea demnitatii sau
crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare indreptate
impotriva unei persoane sau a unui grup de persoane.
– Masurile pentru promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati pentru eliminarea
discriminarii directe si indirecte pe criterii de sex se aplica in conformitate cu prevederile
L.202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati.
Art. 9.12. Drepturile si obligatiile angajatorului si ale angajatilor
Angajatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
– dreptul la salarizare pentru munca depusa;
– dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
– dreptul la concediul legal de odihna;
– dreptul la egalitate de sanse si tratament;
– dreptul la sanatate si securitate in munca;
– dreptul la formare profesionala.
Angajatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii :
– obligatia de a realiza norma de munca si/sau atributiile ce-i revin din fisa postului;
– obligatia de a respecta disciplina muncii;
– obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
– obligatia de a respecta masurile angajatorului in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
– obligatia de a respecta secretul de serviciu;
– obligatia de a urmari perfectionarea proprie, detecterea eventualelor disfunctionalitati si
propunerea de solutii pentru inlaturarea acestora.
Angajatorul are in principal urmatoarele drepturi:
– sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu in limitele legalitatii;
– sa execute prin imputernicitii sai controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
– sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si a pagubelor materiale savarsite de angajati;
– sa aplice sanctiunile corespunzatoare potrivit dispozitiilor legale.
Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
– sa acorde angajatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de munca, contractul
colectiv de munca aplicabil, si din alte dispozitii legale;
– sa asigure permanent conditii corespunzatoare de munca;
– sa informeze angajatul, anterior incheierii contractului individual de munca, asupra elementelor
care privesc desfasurarea viitorului raport de munca;
– sa elibereze, la cerere, toate documentele ce atesta calitatea de salariat al solicitantului;
– sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului, in afara cazurilor
prevazute de dispozitiile legale.
Art. 9.13 Norme de conduita profesionala ale functionarilor publici
Normele de conduita profesionala sunt obligatorii pentru functionarii publici, precum si pentru
persoanele care ocupa temporar o functie publica. Aceste norme urmaresc cresterea calitatii
serviciului public, eliminarea birocratiei si a faptelor de coruptie, crearea unui climat de incredere si
respect reciproc intre cetateni si functionarii publici.
1. Principiile care guverneaza conduita profesionala a functionarilor publici sunt
urmatoarele:
a) suprematia Constitutiei si a legii, principiu conform caruia functionarii publici au indatorirea de a
respecta Constitutia si legile tarii;
b) prioritatea interesului public, principiu conform caruia functionarii publici au indatorirea de a
considera interesul public mai presus decat interesul personal, in
exercitarea functiei publice;
c) asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice, principiu
conform caruia functionarii publici au indatorirea de a aplica acelasi regim juridic in situatii identice
sau similare;
d) profesionalismul, principiu conform caruia functionarii publici au obligatia de a indeplini
atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate;
e) impartialitatea si independenta, principiu conform caruia functionarii publici sunt obligati sa aiba
o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in
exercitarea functiei publice;
f) integritatea morala, principiu conform caruia functionarilor publici le este interzis sa solicite sau
sa accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altii, vreun avantaj ori beneficiu in considerarea
functiei publice pe care o detin sau sa abuzeze in vreun fel de aceasta functie;
g) libertatea gandirii si a exprimarii, principiu conform caruia functionarii publici pot sa-si exprime
si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;
h) cinstea si corectitudinea, principiu conform caruia in exercitarea functiei publice si in
indeplinirea atributiilor de serviciu functionarii publici trebuie sa fie de
buna-credinta;
i) deschiderea si transparenta, principiu conform caruia activitatile desfasurate de functionarii
publici in exercitarea functiei lor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii cetatenilor.
2. Norme generale de conduita profesionala a functionarilor publici
2.1 Asigurarea unui serviciu public de calitate
(1) Functionarii publici au obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul
cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul
realizarii competentelor autoritatilor si ale institutiilor publice.
(2) In exercitarea functiei publice, functionarii publici au obligatia de a avea un comportament
profesionist, precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga
si a mentine increderea publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea autoritatilor si
institutiilor publice.
2.2 Loialitatea fata de Constitutie si lege
(1) Functionarii publici au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii
si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le
revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Functionarii publici trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea
exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor publice detinute.
2.3 Loialitatea fata de autoritatile si institutiile publice
(1) Functionarii publici au obligatia de a apara in mod loial prestigiul autoritatii sau institutiei
publice in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate
produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Functionarilor publici le este interzis:
a) sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea autoritatii sau
institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, cu politicile si strategiile acesteia ori cu
proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b) sa faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care
autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea are calitatea de parte;
c) sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege;
d) sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei publice, daca aceasta dezvaluire
este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei ori
ale unor functionari publici, precum si ale persoanelor fizice sau juridice;
e) sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovarii de actiuni
juridice ori de alta natura impotriva statului sau autoritatii ori institutiei publice in care isi
desfasoara activitatea.
f) sa detina, ei, sotul/sotia si rudele de gradul I vreo functie oficiala in cadrul Asociatilor de
proprietari
(3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplica si dupa incetarea raportului de serviciu, pentru o perioada
de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.
(4) Dezvaluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care contin
asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei alte autoritati ori institutii publice, este
permisa numai cu acordul conducatorului autoritatii sau institutiei publice in care functionarul
public respectiv isi desfasoara activitatea.
(5) Prevederile prezentului cod de conduita nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligatia legala
a functionarilor publici de a furniza informatii de interes public celor interesati, in conditiile legii.
2.4 Libertatea opiniilor
(1) In indeplinirea atributiilor de serviciu, functionarii publici au obligatia de a respecta demnitatea
functiei publice detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor autoritatii sau
institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.
(2) In activitatea lor, functionarii publici au obligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se
lasa influentati de considerente personale sau de popularitate. In exprimarea opiniilor, functionarii
publici trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului
de pared.
2.5 Activitatea publica
(1) Relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre functionarii publici desemnati in
acest sens de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, in conditiile legii.
(2) Functionarii publici desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate oficiala,
trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de conducatorul autoritatii ori
institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.
(3) In cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, functionarii publici pot participa la activitati sau
dezbateri publice, avand obligatia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezinta
punctul de vedere oficial al autoritatii ori institutiei publice in cadrul careia isi desfasoara
activitatea.
2.6 Activitatea politica
In exercitarea functiei publice, functionarilor publici le este interzis:
a) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;
c) sa colaboreze, in afara relatiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donatii ori
sponsorizari partidelor politice;
d) sa afiseze, in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice, insemne ori obiecte inscriptionate cu
sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora.
2.7 Folosirea imaginii proprii
In considerarea functiei publice detinute, functionarilor publici le este interzis sa permita utilizarea numelui sau imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale.
2.8 Cadrul relatiilor in exercitarea functiei
(1) In relatiile cu personalul din cadrul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara
activitatea, precum si cu persoanele fizice sau juridice, functionarii publici sunt obligati sa aiba un
comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate.
(2) Functionarii publici au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii
persoanelor din cadrul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si
persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei publice, prin:
a) intrebuintarea unor expresii jignitoare;
b) dezvaluirea unor aspecte ale vietii private;
c) formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.
(3) Functionarii publici trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara
si eficienta a problemelor cetatenilor. Functionarii publici au obligatia sa respecte principiul
egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice, prin:
a) promovarea unor solutii similare sau identice raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;
b) eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile
religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte aspecte.
(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale si profesionale care sa asigure demnitatea persoanelor,
eficienta activitatii, precum si cresterea calitatii serviciului public, se recomanda respectarea
normelor de conduita prevazute la alin. (1)-(3) si de catre celelalte subiecte ale acestor raporturi.
2.9 Conduita in cadrul relatiilor internationale
(1) Functionarii publici care reprezinta autoritatea sau institutia publica in cadrul unor organizatii
internationale, institutii de invatamant, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter
international au obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si autoritatii sau institutiei publice
pe care o reprezinta.
(2) In relatiile cu reprezentantii altor state, functionarilor publici le este interzis sa exprime opinii
personale privind aspecte nationale sau dispute internationale.
(3) In deplasarile externe, functionarii publici sunt obligati sa aiba o conduita corespunzatoare
regulilor de protocol si le este interzisa incalcarea legilor si obiceiurilor tarii gazda.
2.10 Interdictia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor
Functionarii publici nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice
alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura politica, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor publice detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii.
2.11 Participarea la procesul de luare a deciziilor
(1) In procesul de luare a deciziilor, functionarii publici au obligatia sa actioneze conform
prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat si impartial.
(2) Functionarilor publici le este interzis sa promita luarea unei decizii de catre autoritatea sau
institutia publica, de catre alti functionari publici, precum si indeplinirea atributiilor in mod
privilegiat.
2.12 Obiectivitate in evaluare
(1) In exercitarea atributiilor specifice functiilor publice de conducere, functionarii publici au
obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei in functia
publica pentru functionarii publici din subordine.
(2) Functionarii publici de conducere au obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile
de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cand propun ori
aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente
materiale sau morale, excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.
(3) Se interzice functionarilor publici de conducere sa favorizeze sau sa defavorizeze accesul ori
promovarea in functia publica pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii
neconforme cu principiile prevazute la art. 3.
2.13 Folosirea prerogativelor de putere publica
(1) Este interzisa folosirea de catre functionarii publici, in alte scopuri decat cele prevazute de lege,
a prerogativelor functiei publice detinute.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative,
de evaluare sau de participare la anchete ori actiuni de control, functionarilor publici le este
interzisa urmarirea obtinerii de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii
materiale sau morale altor persoane.
(3) Functionarilor publici le este interzis sa foloseasca pozitia oficiala pe care o detin sau relatiile pe
care le-au stabilit in exercitarea functiei publice, pentru a influenta anchetele interne ori externe sau
pentru a determina luarea unei anumite masuri.
(4) Functionarilor publici le este interzis sa impuna altor functionari publici sa se inscrie in
organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori sa le sugereze acest lucru, promitandu-le
acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
2.14 Utilizarea resurselor publice
(1) Functionarii publici sunt obligati sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun proprietar.
(2) Functionarii publici au obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand
autoritatii sau institutiei publice numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei publice
detinute.
(3) Functionarii publici trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care le revin, folosirea
utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.
(4) Functionarilor publici care desfasoara activitati publicistice in interes personal sau activitati
didactice le este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica
autoritatii sau a institutiei publice pentru realizarea acestora.
2.15 Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau inchirieri
(1) Orice functionar public poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, supus vanzarii in conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, despre
valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;
b) cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului respectiv;
c) cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la care persoanele
interesate de cumpararea bunului nu au avut acces.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul concesionarii sau inchirierii unui
bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale.
(3) Functionarilor publici le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile proprietate
publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, supuse operatiunilor de
vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de lege.
Incalcarea normelor de conduita profesionala atrage raspunderea disciplinara a functionarilor publici, in conditiile legii.
Art 9.14 Norme de conduita profesionala pentru personalului contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Matca
Normele de conduita prevazute mai jos sunt obligatorii si pentru personalul contractual din aparatul propriu de specialitate al celorlalte servicii publice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local Matca.
1. Principiile care guverneaza conduita profesionala a personalului contractual sunt urmatoarele:
a) prioritatea interesului public – principiu conform caruia personalul contractual are indatorirea de
a considera interesul public mai presus decat interesul personal, in exercitarea atributiilor functiei;
b) asigurarea egalitatii de tratament al cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice –
principiu conform caruia personalul contractual are indatorirea de a aplica acelasi regim juridic in
situatii identice sau similare;
c) profesionalismul – principiu conform caruia personalul contractual are obligatia de a indeplini
atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta,
corectitudine si constiinciozitate;
d) impartialitatea si nediscriminarea – principiu conform caruia angajatii contractuali sunt obligati sa
aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura,
in exercitarea atributiilor functiei;
e) integritatea morala – principiu conform caruia personalului contractual ii este interzis sa solicite
sau sa accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau
material;
f) libertatea gandirii si a exprimarii – principiu conform caruia personalul contractual poate sa-si
exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;
g) cinstea si corectitudinea – principiu conform caruia, in exercitarea functiei si in indeplinirea
atributiilor de serviciu, personalul contractual trebuie sa fie de buna-credinta si sa actioneze pentru
indeplinirea conforma a atributiilor de serviciu;
h) deschiderea si transparenta – principiu conform caruia activitatile desfasurate de angajatii contractuali in exercitarea atributiilor functiilor lor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii cetatenilor.
2. Normele generale de conduita profesionala pentru personalului contractual din cadrul institutiei
ce vor fi inscrise in Regulamentul de Organizare si Functionare sunt cele referitoare la:
2.1 Asigurarea unui serviciu public de calitate
(1) Personalul contractual are obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul
cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul
realizarii competentelor autoritatilor si ale institutiilor publice, in limitele atributiilor stabilite prin
fisa postului.
(2) In exercitarea functiei personalul contractual are obligatia de a avea un comportament
profesionist, precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga
si a mentine increderea publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea autoritatilor si
institutiilor publice.
2.2 Respectarea Constitutiei si a legilor
(1) Angajatii contractuali au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile
tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile
care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Personalul contractual trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea
exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor detinute.
2.3 Loialitatea fata de autoritatile si institutiile publice
(1) Personalul contractual are obligatia de a apara cu loialitate prestigiul autoritatii sau institutiei
publice in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate
produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Angajatilor contractuali le este interzis:
a) sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea autoritatii sau
institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, cu politicile si strategiile acesteia ori cu
proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b) sa faca aprecieri in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care autoritatea sau
institutia publica in care isi desfasoara activitatea are calitatea de parte, daca nu sunt abilitati in
acest sens;
c) sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege;
d) sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei, daca aceasta dezvaluire este de
natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei ori ale
unor functionari publici sau angajati contractuali, precum si ale persoanelor fizice sau juridice;
e) sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice, in vederea promovarii de actiuni
juridice ori de alta natura impotriva statului sau autoritatii ori institutiei publice in care isi
desfasoara activitatea.
f) sa detina, ei, sotul/sosia si rudele de gradul I vreofunctie oficiald in cadrul Asociatilor de
proprietari
(3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplica si dupa incetarea raportului de munca, pentru o perioada
de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.
(4) Prevederile prezentului cod de conduita nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligatia legala
a personalului contractual de a furniza informatii de interes public celor interesati, in conditiile legii.
2.4 Libertatea opiniilor
(1) In indeplinirea atributiilor de serviciu angajatii contractuali au obligatia de a respecta demnitatea
functiei detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor autoritatii sau institutiei
publice in care isi desfasoara activitatea.
(2) In activitatea lor angajatii contractuali au obligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se
lasa influentati de considerente personale.
(3) In exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite
generarea conflictelor datorate schimbului de pared.
2.5 Activitatea publica
(1) Relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre persoanele desemnate in acest
sens de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, in conditiile legii.
(2) Angajatii contractuali desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate
oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de conducatorul
autoritatii ori institutiei publice in care isi desfasoara activitatea sau mandatul dat de demnitarul in
cabinetul caruia sunt incadrati.
(3) In cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, angajatii contractuali pot participa la activitati
sau dezbateri publice, avand obligatia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezinta
punctul de vedere oficial al autoritatii ori institutiei publice in cadrul careia isi desfasoara
activitatea.
2.6 Activitatea politica
In exercitarea functiei detinute, personalului contractual ii este interzis:
a) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;
c) sa colaboreze, atat in cadrul relatiilor de serviciu, cat si in afara acestora, cu persoanele fizice sau
juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice;
d) sa afiseze in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice insemne ori obiecte inscriptionate cu
sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora.
2.7 Folosirea imaginii proprii
In considerarea functiei pe care o detine, personalul contractual are obligatia de a nu permite
utilizarea numelui sau a imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale.
2.8 Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei
(1) In relatiile cu personalul contractual si functionarii publici din cadrul autoritatii sau institutiei
publice in care isi desfasoara activitatea, precum si cu persoanele fizice sau juridice, angajatii
contractuali sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si
amabilitate.
(2) Personalul contractual are obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii
persoanelor din cadrul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si
ale persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei, prin:
a) intrebuintarea unor expresii jignitoare;
b) dezvaluirea aspectelor vietii private;
c) formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.
(3) Personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea
clara si eficienta a problemelor cetatenilor. Personalul contractual are obligatia sa respecte
principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatii publice, prin:
a) promovarea unor solutii coerente, conform principiului tratamentului nediferentiat, raportate la
aceeasi categorie de situatii de fapt;
b) eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile
religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte aspecte.
2.9 Conduita in cadrul relatiilor internationale
(1) Personalul contractual care reprezinta autoritatea sau institutia publica in cadrul unor organizatii
internationale, institutii de invatamant, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter
international are obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si autoritatii sau institutiei
publice pe care o reprezinta.
(2) In relatiile cu reprezentantii altor state, angajatii contractuali au obligatia de a nu exprima opinii
personale privind aspecte nationale sau dispute internationale.
(3) In deplasarile in afara tarii, personalul contractual este obligat sa aiba o conduita
corespunzatoare regulilor de protocol si sa respecte legile si obiceiurile tarii gazda.
2.10 Interdictia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor
Angajatii contractuali nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura politica, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor publice detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii.
2.11 Participarea la procesul de luare a deciziilor
(1) In procesul de luare a deciziilor angajatii contractuali au obligatia sa actioneze conform
prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod
fundamentat si impartial.
(2) Angajatii contractuali au obligatia de a nu promite luarea unei decizii de catre autoritatea sau
institutia publica, de catre alti functionari publici, precum si indeplinirea atributiilor in mod
privilegiat.
2.12 Obiectivitate in evaluare
(1) In exercitarea atributiilor specifice functiilor de conducere, angajatii contractuali au obligatia sa
asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul
contractual din subordine.
(2) Personalul contractual de conducere are obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate
criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cand
propune ori aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de
stimulente materiale sau morale, excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.
(3) Personalul contractual de conducere are obligatia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori
promovarea in functiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii
neconforme cu principiile prevazute la art. 3.
2.13 Folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute
(1) Personalul contractual are obligatia de a nu folosi atributiile functiei detinute in alte scopuri
decat cele prevazute de lege.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori
actiuni de control, personalul contractual nu poate urmari obtinerea de foloase sau avantaje in
interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
(3) Angajatii contractuali au obligatia de a nu interveni sau influenta vreo ancheta de orice natura,
din cadrul institutiei sau din afara acesteia, in considerarea functiei pe care o detin.
(4) Angajatii contractuali au obligatia de a nu impune altor angajati contractuali sau functionari
publici sa se inscrie in organizatii sau asociatii, indiferent de natura
acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
2.14 Utilizarea resurselor publice
(1) Personalul contractual este obligat sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului si
a unitatilor administrativ-teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice
situatie ca un bun proprietar.
(2) Personalul contractual are obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand
autoritatii sau institutiei publice numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei detinute.
(3) Personalul contractual trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care ii revin, folosirea
utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.
(4) Personalului contractual care desfasoara activitati publicistice in interes personal sau activitati
didactice ii este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica autoritatii sau a institutiei publice
pentru realizarea acestora.
2.15 Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau inchirieri
(1) Orice angajat contractual poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a statului sau a
unitatilor administrativ-teritoriale, supus vanzarii in conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, despre
valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;
b) cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului respectiv;
c) cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la care persoanele
interesate de cumpararea bunului nu au avut acces.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul concesionarii sau inchirierii unui
bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale.
(3) Angajatilor contractuali le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile
proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, supuse
operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de lege.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica in mod corespunzator si in cazul realizarii tranzactiilor prin
interpus sau in situatia conflictului de interese.
Incalcarea normelor de conduita profesionala atrage raspunderea disciplinara a personalului contractual, in conditiile legii.
Capitolul 4 – Sanctiuni
Art. 10 Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage dupa sine sanctionarea salariatilor
in conformitate cu art. 65 alin 3 din Legea 188/1999 privind Statutul Functionarului Public,
respectiv art. 264 din Legae 53/2003 privind codul muncii.
Art. 10.1 Prevederi privind disciplina in munca:
– la inregistrarea a trei absente nemotivate de către personalul cu statut de functionari publici se va
trece la destituirea din functie, conform art.65 (3) lit.e din Legea 188/1999 privind Statutul
Funcţionarilor Publici;
– inregistrarea a trei absente nemotivate de către personalul contractual din cadrul instituţiei se va
aplica sanctiunea concedierii pentru motive care tin de persoana salariatului conform art.61
litVdin Legea 53/2003 Codul Muncii.
Masurile mentionate vor fi aplicate după comunicarea la domiciliu, prin scrisoare recomandata, cu
confirmare de primire, a unei somatii pentru motivarea absentelor si incheierea unui proces verbal
in cazul refuzului de a răspunde in scris la aceasta.
De asemenea, este necesara mentionarea duratei timpului de lucru si a modului de desfăsurare a
acestuia după cum urmează:
Durata normala a timpului de lucru pentru personalul institutiei angajat cu norma intreaga este de 8
ore pe zi si 40 ore pe săptămana, desfăsurat intre orele 8,30 – 16,30 cu un repaus săptămanal de
doua zile, respectiv sambăta si duminica. O zi pe saptamana – joia se va asigura permanenta in
relatia cu publicul intre orele 8,30 – 18,30. Intre orele 16,30-22 se asigura permaneta la sediul
institutieii prin exefcutarea atributiilor de ofiter de serviciu, potrivit programarii Biroului resurse
umane.
Capitolul 5 – Dispozitii finale
Art. 11 Compartimentele aparatului de specialitate al Primarului Comunei Matca vor aduce la indeplinire orice alte sarcini dispuse de Primarie in legatura cu activitatea acestora si care nu sunt cuprinse in prezentul regulament.
In vederea stimularii spiritului de initiativa si a raspunderii personale in realizarea atributiilor si sarcinilor ce le revin, conducatorii compartimentelor si celalalt personal muncitor incadrat au dreptul sa ceara sefului ierarhic superior sa resolve operativ problemele ridicate de acestia, de care depinde indeplinirea corecta si operativa a obligatiilor de serviciu.
Prezentul regulament se va comunica tuturor compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului si serviciilor publice subordonate prin grija Aparatului de lucru permanent din cadrul Consiliului Local. Sefii compartimentelor si serviciilor au obligatia de a comunica prevederile regulamentului tuturor salariatilor din subordine si vor intocmi in acest sens un proces verbal cu semnaturile de luare la cunostinta, procese verbale ce se depun cu numar de inregistrare spre pastrare la Biroul resurse umane.

Realizator GamiSoft srl