• Telefon
  • Instagram
  • Facebook

REGULAMENTUL INTERN DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Capitolul 1. Dispoziții generale


Art.1.1. Aparatul propriu de specialitate al Primarului comunei Matca si Servicile subordonate sunt organizate pe compartimente, protrivit structurii organizatorice stabilita prin Hotarare a Consiliului Local, si asigura indeplinirea sarcinilor ce revin Primarului Comunei Matca, ca autoritate a administratiei publice locale. In activitatea sa, aparatul propriu raspunde de executarea lucrarilor potrivit atributiilor stabilite in prezentul regulament, asigura aducerea la indeplinire a actelor normative adoptate de Parlamentul si Guvernul Romaniei, a deciziilor Prefecturii judetului Galati, precum si a deciziilor autoritatilor publice locale din comuna Matca. Art. 1.2. Compartimentele de lucru in intelesul prezentului regulament sunt serviciile, birourile (organizate pe Directii sau servicii publice) si compartimentele independente, aflate in subordinea Primarului. Art. 1.3. Legatura intre diferitele compartimente ale Primariei Comunei Matca se face prin conducatorii acestora, iar legatura cu alte institutii sau cu conducerea ministerelor si a celorlalte organe ale administratiei de stat, prin reprezentanti legali ai Primariei. Art.1.4. Conducatorii compartimentelor de specialitate prezinta, la cererea sefului ierarhic superior, ori de cate ori este nevoie, rapoarte privind activitatea compartimentelor pe care le conduc. Art.1.5. Conducatorii compartimentelor de specialitate vor colabora permanent in vederea indeplinirii la timp si in mod corespunzator a sarcinilor ce le revin. Art.1.7. In functie de specificul activitatii fiecaruia, si in scopul indeplinirii atributiilor ce le revin, compartimentele din cadrul aparatului propriu intocmesc proiecte de hotarari si dispozitii pe care le prezinta Primarului in vederea emiterii acestora. Art.1.8. Conducatorii compartimentelor de specialitate, din dispozitia sau cu aprobarea conducerii Primariei Comunei Matca, vor putea stabili si alte sarcini decat cele prevazute in prezentul Regulament, pentru personalul din cadrul acestora. Aceste sarcini vor fi prezentate in scris si asumate sub semnatura de catre cei indreptatiti sa le aduca la indeplinire.
Capitolul 2. Atribuțiile și sarcinile compartimentelor din cadrul aparatului de specialitatea al primarului și serviciilor subordonate


2. Directia impozite si taxe locale 2.1 Serviciul impozite si taxe persoane fizice 2.2 Serviciul impozite si taxe persoane juridice 3. Directia achizitii publice 3.1 Serviciul lucrari publice investitii 3.2 Compartiment licitatii 3.3 Compartiment protectia mediului 4. Directia buget contabilitate 4.1 Compartiment buget contabilitate 5. Directia administratie publica locala juridic contencios 5.1. Serviciul juridic contencios 5.2. Serviciul relatii publice protectie civila 5.3. Serviciul administrate publica locala 6. Serviciul urbanism 7. Compartiment audit 8. Serviciul public de asistenta sociala 8.1. Birou autoritate tutelara 8.2. Compartiment alocatii de stat 8.3. Compartiment persoane cu handicap 8.4. Compartiment ajutor social
Capitolul 3 – Reguli și proceduri de lucru generale


9.1 Procedura de efectuare a achizitiilor de produse, servicii sau lucrari 9.2 Procedura urmaririi contractelor de achizitii publice 9.3 Procedura gestionarii si comunicarii informatiilor de interes public 9.10 Procedura privind participarea cetatenilor si a asociatiilor legal constitute la procesul de elaborare a actelor normative si la procesul de luare a deciziilor, in conformitate cu Legea nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica 9.11 Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii; 9.12 Drepturile si obligatiile angajatorului si ale angajatilor 9.13 Norme de conduita profesionala ale functionarilor publici 9.14 Norme de conduita profesionala pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al comunei Matca
Capitolul 4 – Sancțiuni

Capitolul 5 – Dispoziții finale