• Telefon
 • Instagram
 • Facebook

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Acte necesare pentru acordarea de ajutor social


 1. Buletin de identitate (copie + original) cu domiciliul stabil în Matca;
 2. Certificat de naștere pentru toți membrii familiei în original și copie;
 3. Certificat de căsătorie în original și copie;
 4. În caz de divorț, sentința definitivă de divorț și sentința definitivă de încredințare a minorilor;
 5. Adeverință de venit (salariu, pensie, șomaj)
 6. Dacă nu lucrează, adeverință de la DPMS că este în căutarea unui loc de muncă;
 7. Adeverință cu teren agricol;
 8. Adeverință de la școală cu specificația că are sau nu bursă și alocație;
 9. Cupoane de alocație pentru minorii sub 7 ani. Pentru cei peste 7 ani, să prezinte cupon în caz că primesc alocație dubla (copii cu deficiențe);
 10. Declarație TIP pe proprie răspundere cum că nu dețin în proprietate bunuri de valoare (mașină, aur, etc);
 11. Alte acte de la caz la caz.* * Aceste acte, se aduc de toate persoanele care locuiesc la adresa respectivă, chiar dacă nu sunt rude.
Acte necesare pentru întocmirea dosarului de alocație copii


 1. Cerere TIP;
 2. Declarație TIP;
 3. Certificatul de naștere a copilului în original și copie;
 4. Buletinul de identitate al unuia dintre părinți, cu domiciliul sau reședința în Matca;
 5. Dosar plic
Acte necesare pentru întocmirea dosarului de alocație suplimentară


 1. Cerere TIP;
 2. Copie după buletin de identitate, cu același domiciliu sau reședință;
 3. Copie dupa livretul de familie;
 4. Ancheta socială (daca este cazul);
 5. Adeverința de la școală pentru copii între 16 și 18 ani;
 6. Certificatele de naștere în original;
 7. Sentință divorț sau încredințare minori (dacă este cazul).
Acte necesare pentru donație ( imobil, autoturisme, acțiuni)


 1. Cererea donatorului;
 2. Declarația minorului de 10 ani, în care acceptă donația;
 3. Declarația părinților de acceptare a donației și împuternicire de a reprezenta (asista) pe minor la perfectarea actelor;
 4. Certificatul de naștere al minorului în original și copie;
 5. Extras CF;
 6. Cartea de identitate pentru autoturism.
Acte necesare pentru întocmirea dosarului pentru indemnizația de naștere


 1. Cerere TIP;
 2. Buletin de identitate al mamei în original cu domiciliul stabil în Matca;
 3. Certificatul de naștere pentru ultimii doi copii în original și copie.
Acte necesare la succesiuni pentru copii minori puși sub interdicție


 1. Adresa de la notariat prin care se cere succesiunea.
Dacă succesiunea se face după un părinte decedat, se cer următoarele acte:
 1. Certificat de naștere în original și copie;
 2. Certificat de deces în original și copie;
 3. O persoană care să fie numit curator, pentru a reprezenta sau asista pe minori la dezbatere. (persoana respectiva să nu fie rudă cu părintele în viața). În cazul în care părinții au divorțat, părintele îl poate reprezenta pe minor, dar cu condiția ca ei să-și fi împărțit bunurile. La decesul bunicilor sau unchilor, în cazul în care mama nu ia parte la succesiune, îi poate reprezenta pe copii.
Ajutor de încălzire


Documente necesare:

 1. Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere
 2. Documente de identitate titular şi membrii (cărţi de identitate, buletine de identitate, cărţi de identitate provizorii, certificate de naştere pentru minori, permise de şedere temporară, documente de identitate, premise de şedere pe termen lung, certificate de înregistrare sau cărţi de rezidenţă) ale tuturor persoanelor care au aceaşi reşedinţă, domiciliază la aceaşi adresă, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la cheltuielile comune);
 3. Copie factură gaze naturale sau energie electrică (pe care să fie înscrise codul abonatului si codul punctului de consum. Dacă pe factură apare înscrisă altă persoană decât abonatul, calitatea de persoană îndreptăţită se probează cu contractul de închiriere, împuternicre, concesiune, comodat, etc);
 4. Acte privind veniturile realizate de toţi membrii familiei sau de toate persoanele care au aceaşi reşedinţă, domiciliază la aceeaşi adresă, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la cheltuielile comune ale acesteia, sau, după caz, de persoana singură, în luna anterioară depunerii cererii, în copie ( adeverințe de venit eliberate de angajator, pentru veniturile din salariu, adeverințe de la administrațiile financiare pentru veniturile din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din investiții, din premii și jocuri de noroc, mandate poștale/extrase de cont/decizii pentru indemnizații de șomaj, handicap, pensii, alocații, etc) .
 • pentru elevi/studenţi vor fi depuse adeverinţe de la unităţile de învăţământ care să cuprindă şi precizarea bursier sau nebursier, tipul bursei (socială, de merit…) şi cuantumul acesteia.
 • în situaţia persoanelor singure/familiilor care declară că nu realizează niciunul din veniturile enumerate vor anexa şi o declaraţie privind veniturile din care se întreţin , sursele de venit din care îşi plătesc utilităţile și cuantumul acestora va fi înscris la puctul 78 din cerere la capitolul “Alte venituri” cu menţionarea luării la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte

5. Acte privind regimul juridic al locuinţei

 • Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutor de încălzire şi sunt beneficiarii unui contract de închiriere / comodat vor depune o copie a contractului de închiriere înregistrat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice
 • Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutor de încălzire şi nu sunt proprietarii imobilului sau beneficiarii unui contract de închiriere / comodat vor depune o împuternicire în formă legalizată din partea proprietarului.
6. Dovada bunurilor mobile şi imobile deţinute
 • adeverință, de la direcţiile de taxe şi impozite locale din localitatea de domiciliu, privind clădirile, terenurile și mijloacele de transport* aflate în proprietate, pentru fiecare persoană cuprinsă în cerere;
 • adeverința de la Registrul Agricol al primăriei din localitatea de domiciliu privind terenurile sau animalele aflate în proprietatea persoanele cuprinse în cerere;
 • solicitanții care au reședința în comuna Matca trebuie în mod obligatoriu să dețină pe actele de identitate viza de flotant valabilă pe durata acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței;
Pentru mijloacele de transport deținute de persoanele cuprinse în cerere se va atașa și o copie după certificatul de înmatriculare!
Nivelul minim garantat lunar al ajutorului social


 1. persoană singură 142 lei;
 2. familie formată din 2 persoane 255 lei;
 3. familie formată din 3 persoane 357 lei;
 4. familie formată din 4 persoane 442 lei;
 5. familie formată din 5 persoane 527 lei;
 6. familie formată din 6 persoane 564 lei;
 7. familie formată din 7 persoane 600 lei;
 8. familie formată din 8 persoane 637 lei;
 9. familie formată din 9 persoane 673 lei;
 10. familie formată din 10 persoane 710 lei;
 11. familie formată din 11 persoane 746 lei;
 12. familie formată din 12 persoane 783 lei
Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social


Bunuri imobile

 1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
 2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă
Bunuri mobile*
 1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
 2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
 4. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
 5. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
 6. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
* Aflate în stare de funcţionare. Depozite bancare
 1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii Terenuri/animale şi/sau păsări
 2. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie
NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social
Cuantum alocație de stat


Se acordă fiecărui copil, cetăţean român sau străin rezident pe teritoriul Romaniei, conform legii, cuantumul acesteia fiind de:

 • a) 300 lei (începând cu 1 aprilie 2019), pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv, pană la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;
 • b) 150 lei (începând cu 1 aprilie 2019), pentru copilul care a depăşit varsta de 2 ani, pană la 18 ani, precum şi tinerilor care au implinit 18 ani, pană la finalizarea studiilor.
Pentru familiile care sunt sau au fost plecate într-una din ţările UE se ataşează la dosar şi copii după actele de rezidenţă din ţările respective, pentru toţi membrii familiei (ex. Carta D’Identita pentru Italia şi Codice Fiscale, Certificado de Registro de Ciudadano de la Union pentru Spania) + se completează şi anexa cu informaţii suplimentare UE. Se poate ataşa respingerea cererii privind dreptul de alocaţie din statul unde au fost plecaţi părinţii. Pentru copiii de vârstă şcolară, se ataşează şi adeverinţă şcolară, ori dacă aceştia nu frecventează nici o formă de învăţământ organizată conform legii în România, se completează şi o declaraţie (tip) în acest sens. Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi originalele acestora!
Alocația de susținere a familiei (soţ-soţie sau bărbatul şi femeia necăsătoriţi al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 de lei)


 • 82 de lei pentru familia cu un copil
 • 164 de lei pentru familia cu doi copii
 • 246 de lei pentru familia cu trei copii
 • 328 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copi
Alocația de susținere a familiei (soţ-sotie sau bărbatul şi femeia necăsătoriţi al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 201 şi 530 de lei)


 • 75 de lei pentru familia cu un copil
 • 150 de lei pentru familia cu doi copii
 • 225 de lei pentru familia cu trei copii
 • 300 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii
Alocația de susținere a familiei monoparentală formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 de lei


 • 107 lei pentru familia cu un copil
 • 214 lei pentru familia cu doi copii
 • 321 de lei pentru familia cu trei copii
 • 428 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii
Alocația de susținere a familiei monoparentală formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 200 şi 530 de lei


 • 102 lei pentru familia cu un copil
 • 204 lei pentru familia cu doi copii
 • 306 lei pentru familia cu trei copii
 • 408 lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii
Actele necesare întocmirii dosarului pentru obținerea alocației de susținere a familiei


Acte:

 1. Cerere și declarație pe propria răspundere;
 2. Acte de identitate (carte de identitate pentru soţ şi soţie sau, după caz, pentru partener şi partenera, certificat/e de naştere pentru copil/copii sau, după caz, carte de identitate);
 3. Permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă sau document de identitate eliberat de autorităţile române competente sau paşaportul în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi;
 4. Certificat de căsătorie;
 5. Hotărâre judecătorească de divorţ;
 6. Hotărâre judecătorească încredinţare minor/i cu stabilirea pensiei de întreţinere;
 7. Hotărâre judecătorească definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al/a minorului/minorilor;
 8. Hotărâre judecătorească privind arestul preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau pedeapsă privativă de libertate;
 9. Certificat de deces;
 10. Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 11. Adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară pentru persoanele majore din care să rezulte dacă realizează venituri impozabile;
 12. Adeverinţă eliberată de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din care să rezulte dacă figurează cu bunuri mobile sau imobile; în cazul autoturismelor se va preciza anul de fabricaţie, în mod obligatoriu;
 13. Adeverinţă cu stagiul de cotizare Casa de Pensii;
 14. Adeverinţă de venit cu salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, cu mențiunea dacă primește/nu primește bonuri de masă și cuantumul acestora;
 15. Declaraţie privind veniturile realizate;
 16. Adeverinţă de elev sau student cu menţiunea dacă primeşte bursa sau nu şi tipul acesteia (bani de liceu, bursa socială, bursa de merit);
 17. Certificat de încadrare într-un grad de handicap şi planul de recuperare din care să reiasă dacă poate urma sau nu cursurile şcolare;
 18. Talon de alocaţie de stat sau adeverinţa de la Agenţia Naţională de Prestaţii Sociale cu menţiunea dacă beneficiază de alocaţie de stat;
 19. Talon ajutor de şomaj;
 20. Talon de pensie;
 21. Talon pensie de handicap;
 22. Talon alocaţie de plasament;
 23. Adeverinţă privind acordarea de prestaţii financiare, în care să se menţioneze perioadă şi cuantumul;
 24. Declaraţie privind modul de gospodărire în cazul în care în imobil locuiesc mai multe persoane;
 25. Actul care să ateste dreptul de proprietate sau de folosință asupra imobilului(certificat de moștenitor, contract vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat, contract de donație), iar în cazul în care locuiește fără forme legale, actul de casă și actul de identitate a proprietarului (în original și xerocopie), însoțite de acordul de domiciliu al acestuia sau declarație;
 26. Livret de familie;
 27. Adeverinţă din care să reiasă dacă beneficiază de alocaţie de susținere ;
 28. Dosar de încopciat cu şină;
 29. Alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare.
Anchetă socială în dosarul de handicap la Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap Adulte


Documente necesare:

 1. CI/BI a persoanei bolnave – în original;
 2. CI/BI a persoanelor cu care locuieşte persoana bolnavă la adresă - copie;
 3. Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent a persoanei bolnave şi a persoanelor cu care locuieşte persoana bolnavă la adresă (după caz - cupon de pensie sau adeverinţă de salarizare sau adeverinţă de venituri impozabile de la Administraţia Financiară pentru cei care nu realizează venituri) – recent şi în original;
 4. Referat medical de la medicul de familie cu adresă de cabinet şi nr. de telefon şi care să cuprindă următoarele: data ivirii sau debutul handicapului, evoluţia handicapului şi starea actuală detaliată (complicaţii) – recent şi în original;
 5. Scrisoare medicală de la medicul de specialitate care să cuprindă următoarele: detalierea handicapului şi complicaţii (pt. psihici: psiholog QI sau indicele de deteriorare pt. pers. vârstnice; pt. ortopedie: radiografii, amputaţii, starea bontului; spirometrie în caz de deformare coloană vertebrală severă) – recent şi în original;
 6. Bilete de ieşire din spital – recent şi în original, după caz;
 7. Pentru toţi copiii persoanei bolnave, după caz, următoarele date: Nume, prenume, adresă, CNP şi nr. de telefon – pe o coală de hârtie.
Anchetă socială în vederea întocmirii dosarului de instituţionalizare la un Centru de Îngrijire şi Asistenţă


Documente necesare:

 1. Cererea persoanei care urmează să fie internată la centru
 2. Copie Certificat de încadrare în grad de handicap;
 3. CI/BI a persoanei bolnave – în original;
 4. CI/BI a persoanelor cu care locuieşte persoana bolnavă la adresă - copie;
 5. Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent a persoanei bolnave şi a persoanelor cu care locuieşte persoana bolnavă la adresă (după caz - cupon de pensie sau adeverinţă de salarizare sau adeverinţă de venituri impozabile de la Administraţia Financiară pentru cei care nu realizează venituri) – recent şi în original;
 6. act de spaţiu;
 7. Referat medical de la medicul de familie;
 8. Scrisoare medicală de la medicul de specialitate, dacă este cazul;
 9. Bilete de ieşire din spital – recent şi în original, după caz;
 10. Pentru toţi copiii , fraţii sau surorile persoanei bolnave, după caz, următoarele date: Nume, prenume, adresă, CNP şi nr. de telefon – pe o coală de hârtie.
 11. pentru persoana care solicită internarea să se cunoască studiile absolvite;
Indemnizația de creștere a copilului


În conformitate cu prevederile Legii 66/2016, de la data de 01.07.2016 se acordă concediu și indemnizație creștere copil, astfel: Concediu până la vârsta de 2 ani a copilului şi indemnizaţie până la vârsta de 2 ani în cuantum cuprins între 1230 lei şi 85% din media veniturilor pe ultimele 12 luni lucrate anterior naşterii copilului, până la maxim 8500 lei; Informații importante În cazul în care oricare din drepturile mai sus menţionate sunt solicitate de către tatăl copilului, este necesară şi: o adeverinţă de la locul de muncă al mamei cu perioada concediului de maternitate (pre şi postnatal) şi data reluării activităţii, dacă aceasta este salariată; dacă mama copilului realizează venituri din activităţi independente, se va aduce o adeverinţă eliberată de către CAS cu plata ori neplata concediului de maternitate (pre şi postnatal); declaraţie pe proprie răspundere (tip) în cazul în care mama copilului nu este îndreptăţită la concediu de maternitate (pre şi postnatal).
Acte necesare întocmirii dosarului de indemnizaţie pentru creşterea copilului sunt pentru persoanele care au realizat venituri cu contract de muncă


 1. Cerere tip – completată şi semnată obligatoriu de ambii părinţi.
 2. Adeverinţă tip angajator (original) – să nu conţină corecturi/declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la vechiul dosar de indemnizaţie (după caz);
 3. Cererea către angajator, de intrare în concediul de creştere a copilului (copie);
 4. Decizia angajatorului prin care se suspendă contractul de muncă pe perioada concediului de îngrijire a copilului (original sau copie vizibilă);
 5. Dacă este cazul, se ataşează şi dovada încetării/ suspendării altor contracte de muncă existente pe perioada celor 12 luni anterioare naşterii copilului, precum şi adeverinţă tip completată de către acei angajatori;
 6. Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor;
 7. Copii cărţi de identitate parinţi;
 8. Extras de cont (original), semnat de bancă (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate;
 9. Copie livret de familie actualizat– pentru persoanele căsătorite/ certificat de căsătorie pt. cei care nu au livret de familie;
 10. Declaraţie tip pentru alocaţia de stat, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi.
Notă: Adeverinţa trebuie să fie în original, să aibă număr de înregistrare, antet, să fie completată corect şi cu acelaşi pix, să fie semnată de reprezentantul legal cu nume în clar şi semnătura acestuia. Adeverinţa nu trebuie să prezinte ştersături, adăugiri ori alte vicii de formă sau fond. Dacă adeverinţa are mai multe pagini, ea trebuie să fie semnată pe toate paginile. (Conform Instrucţiunii APSMB Nr. 250/14.01.2011) Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi originalele acestora.
Acte necesare întocmirii dosarului de indemnizație pentru creșterea copilului cu handicap, alocația de stat


Pentru persoanele care au copil încadrat în grad de handicap, actele necesare întocmirii dosarului de indemnizaţie pentru creşterea copilului sunt:

 1. Cerere tip– completată şi semnată obligatoriu de ambii părinţi;
 2. Declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la vechiul dosar de indemnizație;
 3. Cererea pentru angajator, de intrare în concediul de creştere a copilului (copie);
 4. Decizia angajatorului prin care se suspendă contractul de muncă pe perioada concediului de îngrijire a copilului (original sau copie vizibilă);
 5. În cazul în care contractul de muncă a fost desfăcut, se ataşează decizia de desfacere a contractului de muncă, precum şi o declaraţie pe proprie răspundere că nu realizaţi venituri profesionale impozabile;
 6. Copii cărţi de identitate parinți -2 exemplare;
 7. Copie certificat de naştere al copilului – 2 exemplare + copiile certificatelor de naştere ale celorlalţi copii;
 8. Copie certificat şi hotărâre de încadrare în grad de handicap – 2 exemplare;
 9. Extras de cont (original), semnat de bancă (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate;
 10. Dosar plic.
Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi originalele acestora!
Acte necesare întocmirii dosarului de indemnizație de creștere a copilului/ alocație de stat – PFA


Pentru persoanele care au realizat venituri din activităţi independente, actele necesare întocmirii dosarului de indemnizaţie pentru creşterea copilului sunt:

 1. Cerere tip – completată şi semnată obligatoriu de ambii părinţi!;
 2. Copie autorizaţie PF/ înscriere în Barou;
 3. Deciziile de impunere pe ultimele 12 luni anterioare datei naşterii copilului (in original);
 4. Suspendarea autorizaţiei în vederea intrării în concediul de creştere a copilului de la autoritatea emitentă + dovada suspendării de la ANAF;
 5. Adeverinţă CAS/CAA cu perioada concediului de maternitate sau după caz, cu neplata acestuia (original);
 6. Copie cărţi de identitate părinţi;
 7. Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor;
 8. Copia livretului de familie actualizat- pentru persoanele căsătorite/ certificat de căsătorie pt. cei care nu au livret de familie;
 9. Declaraţie tip pt. alocaţia de stat, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi;
 10. Dosar plic;
Extras de cont (original), semnat de bancă (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate. Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi originalele acestora!
Acte necesare întocmirii dosarului de indemnizație de creștere a copilului/alocația de stat (pentru studenți/elevi)


Pentru persoanele care 24 luni anterioare naşterii au fost elevi/ studenți/ masteranzi/doctoranzi, actele necesare întocmirii dosarului de indemnizaţie pentru creşterea copilului sunt:

 1. Cerere tip – completată şi semnată obligatoriu de ambii părinţi.
 2. copie livret familie actualizat (dacă părinţii sunt căsătoriţi) / certificat de căsătorie. Pentru persoanele care 24 luni anterioare naşterii au fost elevi/studenți/ masteranzi/doctoranzi, actele necesare întocmirii dosarului de indemnizaţie pentru creşterea copilului sunt: pt. cei care nu au livret de familie:
 3. copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor;
 4. copii cărţi de identitate ale părinţilor;
 5. declaraţie tip pt. alocaţie, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi;
 6. adeverinţă de la facultate, pt. anul anterior datei naşterii copilului (an calendaristic), cum că beneficiarul este student/ă la zi şi ambii ani şcolari/ universitari (dacă în acel an intră 2 ani şcolari) i-a frecventat la zi, fără întrerupere;
 7. declaraţie pe proprie răspundere, că la data solicitării indemnizaţiei nu realizează venituri profesionale impozabile;
 8. Extras de cont (original), semnat şi ștampilat de bancă (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate;
dosar plic. Vă rugăm ca adeverinţele de elev/student să conţină CNP-ul beneficiarului, numele şi prenumele decanului, directorului, secretarului; se eliberează pentru a-i servi la AJPIS. Pentru doctoranzi, se va elibera şi adeverinţă emisă de facultate, cu cuantumul lunar net al bursei de doctorat. Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi originalele acestora
Stimulentul de inserție


Persoanele care îşi reiau activitatea înainte cu cel puţin 60 de zile înainte de finalizarea concediului de creştere a copilului, au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum de 650 lei/lună până la vârsta de 3 ani a copilului sau până la 4 ani în cazul copilului cu grad de handicap. Documente necesare

 1. Cerere tip – completată şi semnată obligatoriu de ambii părinţi
 2. Adeverinţă tip angajator (original) – să nu conţină corecturi/declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la vechiul dosar de indemnizaţie (după caz).
 3. Copii cărţi de identitate părinţi;
 4. Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor;
 5. Extras de cont (original), semnat de bancă (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate;
 6. Copie livret de familie actualizat– pentru persoanele căsătorite/ certificat de căsătorie pt. cei care nu au livret de familie
 7. Dacă vă reluaţi activitatea la acelaşi angajator:
 8. Copia cererii către angajator , de reluare a activităţii, în care să fie specificată data;
 9. Decizia angajatorului prin care este de acord cu întoarcerea la locul de muncă. (original sau copie vizibilă).
 10. Dacă vă reluaţi activitatea la alt loc de muncă:
 11. Dacă nu vă reluaţi activitatea în acelaşi loc de muncă, se ataşează şi dovada încetării contractului/contractelor de muncă existente în momentul intrării în concediu de creştere a copilului, precum şi copia noului contract de muncă, înregistrat în REVISAL
Atenţie!
 • Declaraţie tip pt. alocaţia de stat, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi;
 • Dosar plic acte.
Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi originalele acestora! Atenţie! Pentru persoanele care solicită obţinerea stimulentului imediat după finalizarea concediului postnatal, se completează adeverinţa tip emisă de angajator. Pentru persoanele care îşi reiau activitatea înainte de expirarea concediului de creştere a copilului, se completează declaraţia referitoare la dovada stagiului de cotizare. Persoanele care îşi reiau activitatea cu cel puţin 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani, respective 3 ani pentru copilul cu handicap, beneficiază de sitmulentul de inserţie până la 3, respectiv până la 4 ani. În cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi nu sunt angajate cu contract de muncă, punctele 2, 3 şi 4 se înlocuiesc cu următoarele acte:
 • copie autorizaţie;

 • decizii de impunere pt. anul anterior naşterii copilului/declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la dosarul de indemnizaţie;

 • dovada reluării activităţii.
Acte necesare întocmirii dosarului de stimulent pentru creșterea copilului și alocația de stat pentru tată


Pentru tatăl copilului, actele necesare întocmirii dosarului de stimulent pentru creşterea copilului sunt:

 1. Cerere tip – completată şi semnată obligatoriu de ambii părinţi!;
 2. Adeverinţă angajator (tip);
 3. Adeverinţă de la locul de muncă din care rezultă data angajării şi că la data solicitării stimulentului, tatăl realizează venituri supuse impozitului pe venit (dovadă că nu întrerupe activitatea, ci o continuă) – nu este tipizată, însă se redactează de către angajator şi trebuie să conţină aceste informaţii;
 4. Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor;
 5. Copii cărţi de identitate părinţi;
 6. Declaraţie tip-în cazul în care mama copilului nu a beneficiat de concediu de maternitate, ori după caz, adeverinţă de la angajatorul mamei cu perioada în care doamna a beneficiat de concediu de maternitate şi data reluării activităţii;
 7. Copia livretului de familie actualizat pentru persoanele căsătorite/ certificat de căsătorie pt. cei care nu au livret de familie;
 8. Declaraţie tip pentru alocaţia de stat, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi;
 9. Extras de cont (original), semnat de bancă (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate;
 10. În cazul părinţilor necăsătoriţi, anchetă socială de la Serviciul Autoritate tutelară,
 11. Dosar plic.
Notă: Adeverinţa trebuie să fie în original, să aibă număr de înregistrare, antet, să fie completată corect şi cu acelaşi pix, să fie semnată de reprezentantul legal cu nume în clar şi semnătura acestuia
 • Adeverinţa nu trebuie să prezinte ştersături, adăugiri ori alte vicii de formă sau fond.
 • Dacă adeverinţa are mai multe pagini, ea trebuie semnată pe toate paginile. (Conform Instrucţiunii APSMB Nr. 250/14.01.2011). Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi originalele acestora!