• Telefon
 • Instagram
 • Facebook

URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULU

Acte necesare pentru obținerea certificatului de urbanism


 1. Cerere tip completată de proprietar + chitanță;
 2. Copie după certificatul de urbanism + chitanță;
 3. Anexa tip completată de proiectant ;
 4. Documentație tehnică întocmită de către un proiectant autorizat și care să respecte prevederile Legii 50/91, Legii 10/95 si HGR 525/95;
 5. Chitanță Serviciul Impozite și Taxe Locale de plată a autorizației de construire;
 6. Extras CF în original și de data recentă sau contract de vânzare cumpărare, după caz.
Acte necesare pentru eliberarea autorizației de construire în vederea amplasării panou firmă


 1. Act de proprietate;
 2. Proiect faza P.A.C.;
 3. Memoriu tehnic;
 4. plan de situație 1:500
 5. plan de încadrare în zonă
 6. schița fațadei existente unde se amplasează scara 1:100, 1:50;
 7. fațada propusă scara 1:100, 1:50
 8. detaliu panou firmă
 9. Declarație de impunere panou firmă;
 10. Acordul locatarilor autentificat;
 11. Cerere TIP și chitanța în original dovada achitării cererii tip.
Acte necesare pentru eliberarea autorizației de construire la o sarpanta de blocuri de locuințe


 1. Cerere TIP cu chitanța aferentă;
 2. Documentația tehnică (în două exemplare), în faza PAC, întocmita de un proiectant autorizat și care să respecte prevederile Legii 50/1991rep. Legii 10/1995 si HGR 525/1995;
 3. Acordul colocatarilor;
 4. Chitanța ADP pentru transport materiale nerecuperabile;
 5. Expertiză tehnică;
 6. Aviz de la Inspecția în construcții;
 7. Dovada achitare taxă AC.
Acte necesare pentru obținerea autorizației de desființare


 1. Cerere tip completată de proprietar pentru certificatul de urbanism + taxă;
 2. Cerere tip pentru autorizația de desființare;
 3. Documentația (releveul construcției și fotografii ale fațadelor) întocmită de un proiectant autorizat conf.Legii 50/1991 rep.;
 4. Extras CF original și de data recentă (3 luni);
 5. Taxa este de 0.1% din valoarea de impozitare a casei, stabilită de Directia Finanțelor.
Acte necesare pentru obținerea adeverinței de intravilan


 1. Cerere de mână;
 2. Titlu de proprietate autentificat la notar (3 ex.);
 3. Documentația de intabulare întocmită de expert topo inclusiv extras CF, vizată de Comisia de Fond Funciar si OCAOTA (3 ex.);
 4. Adeverințe de la OCAOTA în cazul când în extras CF terenul este pe teren Statul Roman cu numar Top identificat (2 ex).;
 5. Timbru fiscal.
Acte necesare pentru obținerea vizei de dezmembrare teren


 1. Cerere de mână;
 2. Documentație tehnică întocmită de expert topo;
 3. Inclusiv extras CF ( 3 exemplare) cu viza OCAOTA.
Acte necesare pentru eliberare CU în vederea obținerii vizelor de funcționare


 1. Act de proprietate;
 2. Plan de situație sc 1:500;
 3. Plan de încadrare în zona sc 1:5000;
 4. Releveul spațiului pt.care se solicită CU scara 1:100, 1:50;
 5. Copie după autorizația sanitară de funcționare sau acordul colocatarilor autentificat;
 6. Copie după autorizația de construire pentru panou firmă sau documentația pentru obținerea ei;
 7. Cerere TIP și chitanța de 2500 lei cu care s-a achitat cererea.
Acte necesare pentru concesionare terenuri aparținând statului roman (pentru atribuire directă)


 1. Cerere de mână;
 2. Extras CF pentru terenul în cauză;
 3. Medalion de carte funciară;
 4. Schiță de dezmembrare a terenului;
 5. Proiect pentru construcția propusă;
 6. Studiu de oportunitate conform Legii 219/1998.
Acte necesare pentru concesionare terenuri aparținând statului roman (pentru licitație publică)


 1. Cerere de mână;
 2. Studiu de oportunitate conf. Legii 219/1998;
 3. Documentele prevazute prin Instrucțiunile pentru ofertanți;
 4. Proiect pentru autorizare a obiectivului propus;
 5. Dovadă cumpărare caiet de sarcini și instrucțiuni pentru ofertanți;
 6. Dovadă plata taxă de participare la licitație și garanție de participare la licitație.
Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru realizare gol acces din exterior


 1. Cerere TIP cu chitanta aferentă;
 2. Documentatie tehnică faza PAC întocmită de un proiectant autorizat și care să respecte prevederile Legii 50/1991rep., Legii10/1995 si HCL 525/95;
 3. Act de proprietate;
 4. Expertiză tehnică;
 5. Aviz de la Inspecția în construcții;
 6. Chitanța pentru transport materiale nerecuperabile;
 7. Aviz ADP (în cazul când intrarea se face de pe domeniul public);
 8. Acordul colocatarilor legalizat în original;
 9. Aviz sarpantă;
 10. Aviz mediu;
 11. Aviz Romgaz;
 12. Acordul proprietarilor spațiu pentru modificări (în cazul unui spațiu închiriat);
 13. Deviz estimativ-pentru persoane juridice sau declaratie pe proprie raspundere.
Acte necesare pentru eliberarea autorizației de construire pentru realizare gol acces din interior


 1. Cerere TIP cu chitanta aferentă;
 2. Documentație tehnică faza PAC întocmita de un proiectant autorizat și care să respecte prevederile Legii 50/1991rep., Legii10/1995 si HCL 525/95;
 3. Act de proprietate + extras CF de data recentă;
 4. Expertiză tehnică;
 5. Aviz de la Inspecția în construcții;
 6. Chitanța pentru transport materiale nerecuperabile;
Acte necesare pentru eliberarea autorizației de construire pentru realizare împrejmuiri


 1. Cerere TIP cu chitanta aferentă;
 2. Act de proprietate, extras CF + medalion CF de dată recentă;
 3. Schița de dezmembrare;
 4. Documentație tehnică faza PAC, întocmita de un proiectant autorizat și care să respecte prevederile legale.
Acte necesare pentru eliberarea autorizației de construire pentru branșament gaz, contorizare separată, montare centrală proprie.


 1. Cerere TIP cu chitanța aferentă;
 2. Documentație tehnică faza PAC intocmita de către un proiectant autorizat și care să respecte prevederile legale;
 3. Aviz FOL Galați;
 4. Verificator IG;
 5. Aviz Inspecția în construcții;
 6. Aviz Conel, CET, Romtelecom, ADP.
Acte necesare pentru eliberarea autorizației de construire pentru branșament electric subteran


 1. Cerere TIP cu chitanța aferentă;
 2. Dosar instalație electrică;
 3. Documentație tehnică faza PAC, întocmită de un proiectant autorizat;
 4. Aviz Electrica SA, Romtelecom, ADP ;
 5. Act de proprietate-extras CF ;
 6. Copie dupa autorizația de construire casă;
 7. Plan de situație.
Acte necesare pentru eliberarea autorizației de construire pentru branșament electric aerian


 1. Cerere TIP cu chitanța aferentă;
 2. Dosar instalație electrică;
 3. Documentație tehnică faza PAC, întocmită de un proiectant autorizat;
 4. Aviz Electrica SA, Romtelecom, ADP ;
 5. Act de proprietate-extras CF ;
 6. Copie dupa autorizația de construire casă;
 7. Plan de situație.
Acte necesare pentru Transfer taxă chirie teren pentru garaj sau copertină


 1. Cerere de mână;
 2. Copie după:
 • contract de vânzare – cumpărare, legalizat sau cu 2 martori;
 • chitanța de plată a impozitului la zi;
 • autorizație de construire dacă există.
Acte necesare pentru obținerea ordinului prefectului de atribuire teren în baza Art.36 L18/1991 rep. (pentru Consiliul Local)


 1. Cerere de mână;
 2. Documentație tehnică întocmită de un expert topo, inclusiv extras CF (3 ex.), vizată de Serv. Fond Funciar si OCAOTA;
 3. Contract de vânzare cumpărare a locuinței (3 ex) ;
Sau:
 1. Decizia de dare în folosință a terenului de către Consiliul Local (3 ex.);
 2. Autorizația de construire.
Acte necesare pentru obținerea Hotărârii Consiliului Local pentru atribuire teren aferent locuinței cumpărate în baza Legii112/1995


 1. Cerere de mână;
 2. Documentație tehnică întocmită de un expert topo, inclusiv extras CF (3 ex.);
 3. Contract de vânzare cumpărare a locuinței (3 ex) ;
Acte necesare pentru obținerea avizului de schimb de destinație


 1. Cerere tip completată de proprietarul imobilului unde se schimbă destinația;
 2. Extras CF în original și de dată recentă (3 luni);
 3. Schita spațiului la care se cere schimbarea destinației, întocmită de o persoana abilitată.
Acte necesare pentru notarea construcției în cartea funciară (cu excepția locuințelor)


 1. Cerere completată de către proprietar ;
 2. Extras CF în original și de dată recentă (3 luni);
 3. Autorizație de construire cu taxa regularizată conform Legii 27/1994 republic;
 4. Timbru fiscal.
Acte necesare pentru obținerea certificatului de nomenclatura stradală


 1. Cerere de mână;
 2. Plan de situație cu identificarea imobilului în corelare cu numărul topografic al parcelei;
 3. Autorizație de construire;
 4. Taxă, plătită la Impozite și taxe locale.